Komunikat: Mpzp "Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Data obowiązywania

od 2021-06-04 do 2021-07-23

Treść

MPU-ORZ4/5044-22/Hf/20                                            Poznań, dnia 4 czerwca 2021 r.
2481/21

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej"
w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr XXIII/303/VII/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 czerwca 2021 r. do 9 lipca 2021 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

W podanych godzinach w dni robocze możliwe będą spotkania zainteresowanych osób
z członkami Zespołu Projektowego w siedzibie Pracowni. Ze względu na stan epidemii COVID 19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego, tj. zasłonięcie ust i nosa, dezynfekcja rąk po wejściu na teren Pracowni lub założenie rękawiczek ochronnych.

Projekt planu udostępniony zostanie ponadto na stronach internetowych: www.mpu.pl oraz https://bip.poznan.pl/bip/miejska-pracownia-urbanistyczna-w-poznaniu/.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 lipca 2021 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać pisemnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań lub mpu@poznan.mpu.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2021 r. Złożenie uwagi możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. 


Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Magdalena Brzykcy
Data wytworzenia informacji: 2021-06-04
Opis zmian: dodano plan (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Magdalena Brzykcy
Data i godzina publikacji: 2021-06-04 08:49