Komunikat: Mpzp "W rejonie ulic Krzywoustego i Rudzkiej" w Poznaniu

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Data obowiązywania

od 2021-11-24 do 2022-01-13

Treść

MPU-ORZ1/5044-1/Hk/19                                     Poznań, dnia 24 listopada 2021 r.
4589/21

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Krzywoustego i Rudzkiej" w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr V/48/VIII/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Krzywoustego i Rudzkiej" w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 grudnia 2021 r. do 30 grudnia 2021 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

W podanych godzinach w dni robocze możliwe będą spotkania zainteresowanych osób
z członkami Zespołu Projektowego w siedzibie Pracowni. Ze względu na stan epidemii COVID 19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego, tj. zasłonięcie ust i nosa, dezynfekcja rąk po wejściu na teren Pracowni lub założenie rękawiczek ochronnych.

Projekt planu udostępniony zostanie ponadto na stronach internetowych: www.mpu.pl oraz https://bip.poznan.pl/bip/miejska-pracownia-urbanistyczna-w-poznaniu/.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać pisemnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1,
61-842 Poznań lub mpu@poznan.mpu.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2022 r. Złożenie uwagi możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Magdalena Brzykcy
Data wytworzenia informacji: 2021-11-24
Opis zmian: Dokonano zmian (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Brzykcy
Data i godzina publikacji: 2021-11-24 09:33