Oferta: ds.obsługi planistycznej

Data publikacji: 2022-02-04
Nr ref.: MPU-KP.1000.6.2022
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Stanowisko: ds.obsługi planistycznej

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-02-22

Zakres podstawowych czynności

1) prowadzenie rejestrów wniosków o:

   a) sporządzenie i zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

   b) sporządzanie i zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

2) zamieszczanie danych w Geobazie Miasta Poznania w zakresie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rejestru wniosków o sporządzenie oraz zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

3) pobieranie i udostępnianie informacji o właścicielach nieruchomości na potrzeby analiz przestrzennych;

4) wykonywanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz z dokumentów archiwalnych;

5) obsługa klientów w zakresie kompleksowej informacji na temat problematyki dotyczącej zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania zgodnie z właściwością działalności Miejskiej Pracowni Urbanistycznej;

6) wykonywanie zadań z zakresu spraw organizacyjno-administracyjnych.

Wymagania obowiązkowe

1) wykształcenie wyższe na kierunku geografia lub gospodarka przestrzenna,

2) znajomość pakietu Microsoft Office oraz programów środowiska Gis,

3) znajomość przepisów prawnych z zakresu planowania przestrzennego i administracji,

4) umiejętność pracy w zespole,

5) znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagania dodatkowe

1) znajomość problematyki planowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty

1) CV zawierające:

   a) imię (imiona) i nazwisko,

   b) datę urodzenia,

   c) dane kontaktowe,

   d) miejscowość zamieszkania,

   e) wykształcenie,

   f) kwalifikacje zawodowe,

   g) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2) podpisany list motywacyjny;

3) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie);

4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie);

5) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Za Bramką 1, 61-642 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji;

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydata/ki, który/a zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).

Inne informacje:

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać w punkcie informacyjnym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (III piętro), listownie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, mailowo na adres rekrutacja@poznan.mpu.pl albo za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: MPU_Poznan/SkrytkaESP (należy załączyć podpisane skany wymaganych dokumentów) w terminie  do 14 lutego 2022 r. (decyduje data wpływu oferty do Pracowni).
Przy składaniu ofert prosimy o powołanie się na nr sprawy.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca administracyjna przy komputerze,

2) miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,

3) praca wymaga kontaktu z klientami, bezpośredniego  komunikowania się z innymi pracownikami i instytucjami.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosił co najmniej 6%.

Oferujemy:

1) stabilne zatrudnienie,

2) wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego,

3) 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku),

4) przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Informacja o wyniku naboru

informacja o wynikach rekrutacji.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

https://www.mpu.pl/mim/public/wortals/attachments.att?co=show&instance=1017&parent=109282〈=pl&id=354781

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Monika Malinowska
Data wytworzenia informacji: 2022-02-21 00:00
Opis zmian: informacja o wynikach rekrutacji-korekta redakcyjna (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Malinowska
Data i godzina publikacji: 2022-02-22 09:51