Oferta: ds. obsługi organizacyjno-technicznej procedury "niebieskie karty"

Data publikacji: 2021-10-12
Nr ref.: MOPR/59/2021
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: ds. obsługi organizacyjno-technicznej procedury "niebieskie karty"
Informacje dodatkowe: DZIAŁ WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO / UMOWA O PRACĘ W ZASTEPSTWIE

Zakres podstawowych czynności

- Prowadzenie rejestrów komputerowych spraw wpływających do Zespołu Interdyscyplinarnego,

- Obsługa programu dziedzinowego Sygnity,

- Pozyskiwanie, opracowywanie i analizowanie danych procedury "Niebieskie Karty",

- Współpraca z liderami grup roboczych przygotowywanie dokumentacji ustanawiającej grupę roboczą w ramach procedury Niebieskie karty,

- Sporządzanie protokołu uzgodnień w zakresie przekazania formularza "Niebieska Karta"

- Przygotowywanie decyzji o ustanowieniu grupy roboczej,

- Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zmian składu grupy roboczej,

- Przygotowywanie kopii dokumentacji dla członków grup roboczych/sekcji zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie/sądów/prokuratury/innych instytucji,

- Protokołowanie podczas posiedzeń grup roboczych/sekcji zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- Współpraca z koordynatorami grup roboczych w zakresie konsultowanie prawidłowości i terminowości prowadzenia dokumentacji w ramach wykonywania działań wynikających z procedury "Niebieskie Karty",

- Pozyskiwaniem opracowywanie i analizowanie danych sprawozdawczych,

- Archiwizowanie dokumentacji zgromadzonej w sprawie realizacji procedur "Niebieskie Karty".

Wymagania obowiązkowe

- Wykształcenie średnie

- Bardzo dobra umiejętność obsługi programu Excel, Word (weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

- Umiejętność zarządzania sobą w czasie,

- Umiejętność obsługi klienta: uprzejmość, rzeczowość.

Wymagania dodatkowe

- wykształcenie wyższe.

Wymagane dokumenty

- życiorys (CV)

- list motywacyjny

- dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)

- dokument potwierdzający staż pracy (kserokopie)

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy:

- Praca administracyjno - biurowa na miejscu w siedzibie MOPR w Poznaniu

- Budynek z windą, nieprzystosowany dla osób z dysfunkcja narzącu ruchu,

- Prace związane głównie z uciążliwościami występującymi przy obsłudze monitora.

Informacje dodatkowe:

- informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- rozbudowany system wynagradzania (płaca podstawowa, stażowe, premie kwartalne, nagrody, dodatki, 13stą pensję oraz świadczenia socjalne)

- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia, superwizje)

- elastyczne warunki pracy (zdalnie, w biurze, zadaniowy tryb czasu pracy)

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań w terminie do 2021-10-21.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

1) listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań;

2) poprzez e-mail: iod@mopr.poznan.pl.

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych na stanowisko, na które kandydat złożył ofertę, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata. Dane przetwarzane są na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na umieszczeniu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym przekazanym Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie przez okres 3 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Odbiorcy danych

1. Dane osobowe kandydatów nie są udostępniane innym administratorom.

2. Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom, które na zlecenie i naszym imieniu świadczą usługi, np. informatyczne, rekruterskie.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2) otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

3) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),

4) do usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

5) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

6) do przenoszenia danych do innego administratora, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy zawartej z tą osobą i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

7) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można cofnąć w każdym momencie i bez podania przyczyny, jednakże przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody, pozostaje zgodne z prawem (art. 7 ust. 3 RODO).

Aby skorzystać z wymienionych praw, osoba powinna skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Możliwość skorzystania z ww. praw będzie każdorazowo oceniana pod kątem obowiązujących przepisów.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Martyna Materna
Data wytworzenia informacji: 2021-10-12 00:00
Opis zmian: Wprowadzenie oferty (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Martyna Materna
Data i godzina publikacji: 2021-10-12 10:35