Oferta: kierownik zespołu wsparcia specjalistycznego

Data publikacji: 2021-11-26
Nr ref.: MOPR/66/2021
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: kierownik zespołu wsparcia specjalistycznego
Informacje dodatkowe: DZIAŁ WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO / UMOWA O PRACĘ W ZASTĘPSTWIE

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-02-23

Zakres podstawowych czynności

- Zapewnienie świadczenia usług specjalistycznych na rzecz klientów, w sposób adekwatny do wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracowników oraz obciążenia pracę (koordynacja współpracy interdyscyplinarnej pracowników),

- Planowanie i organizowanie pracy, w tym udzielanie bieżących konsultacji, motywowanie i monitorowanie podległych pracowników,

- Konsultacja, weryfikacja i akceptacja dokumentów merytorycznych zawiązanych z realizowanymi usługami,

- Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ora z instytucjami zewnętrznymi w zakresie niezbędnym do realizowania zadań,

- Przygotowywanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie zadań i usług oraz uzyskiwanych rezultatów.

Wymagania obowiązkowe

- Wykształcenie wyższe,

- 5 lat stażu pracy,

- 2 lata doświadczenia w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

- Wysoki poziom umiejętności społecznych, w szczególności: komunikacji, asertywnego zachowania, nastawienia na współpracę.

Wymagania dodatkowe

- Kursy/szkolenia/studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i/lub merytorycznie związanymi z zadaniami Działu Wsparcia Specjalistycznego,

- Doświadczenie w kierowaniu grupami/zespołami, pracy grupowej, projektowej.

Wymagane dokumenty

- Podpisany życiorys (CV)

- Podpisany list motywacyjny

- Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów oraz suplementy do dyplomów)

- Dokument potwierdzający wymagany staż pracy (kserokopie)

- Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)

- Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- Podpisane oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy:

- Pomieszczenie pracy w budynku biurowym,

- Brak zapewnionego dostępu dla osób z niepełnosprawnością, poruszającymi się na wózku inwalidzkim,

- praca na miejscu w biurze, związana głównie z uciążliwościami występującymi przy obsłudze monitora ekranowego i obciążeniami układu mięśniowo-szkieletowego wzroku.

Informacje dodatkowe:

- Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- rozbudowany system wynagradzania (płaca podstawowa, stażowe, premie kwartalne, nagrody, dodatki, 13stą pensję oraz świadczenia socjalne)

- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia, superwizje)

- możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy

Informacja o wyniku naboru

Załącznik_7a_Informacja o wynikach naboru w przypadku nie wyłonienia kandydata na stanowisko pracy_27.07.10.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

1) listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań;

2) poprzez e-mail: iod@mopr.poznan.pl.

Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych na stanowisko, na które kandydat złożył ofertę, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i wyłonienia kandydata. Dane przetwarzane są na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na umieszczeniu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym przekazanym Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie przez okres 3 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Odbiorcy danych

1. Dane osobowe kandydatów nie są udostępniane innym administratorom.

2. Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom, które na zlecenie i naszym imieniu świadczą usługi, np. informatyczne, rekruterskie.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2) otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

3) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),

4) do usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

5) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

6) do przenoszenia danych do innego administratora, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy zawartej z tą osobą i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

7) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można cofnąć w każdym momencie i bez podania przyczyny, jednakże przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody, pozostaje zgodne z prawem (art. 7 ust. 3 RODO).

Aby skorzystać z wymienionych praw, osoba powinna skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Możliwość skorzystania z ww. praw będzie każdorazowo oceniana pod kątem obowiązujących przepisów.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Martyna Materna
Data wytworzenia informacji: 2022-02-23 00:00
Opis zmian: Informacja o zakończeniu rekrutacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Martyna Materna
Data i godzina publikacji: 2022-02-23 13:55