Oferta: ref.ds.administracyjnych

Data publikacji: 2021-12-13
Nr ref.: MDK2.1200.3.2021
Jednostka: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
Stanowisko: ref.ds.administracyjnych
Informacje dodatkowe: Wsk.zatr.osób niepełnosprawnych w m-cu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-12-29

Zakres podstawowych czynności

  1. Redagowanie korespondencji związanej z działalnością placówki oraz na zlecenie dyrektora;
  2. Obsługa platformy zarządzania oświatą PABS, SIO, PROGMAN,
  3. Współpraca z nauczycielami, uczestnikami placówki, rodzicami uczestników, a także  z instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi placówkę;
  4. Odbiór i dostarczanie korespondencji do Urzędu Miasta Poznania, Kuratorium Oświaty, oraz innych instytucji;
  1. Prowadzenie ewidencji uczestników placówki oraz przygotowywanie sprawozdań z ich liczebności;
  2. Obsługa petentów placówki, w tym przede wszystkim udzielanie informacji dot. działalności placówki
  3. Ochrona danych osobowych pracowników i uczestników zgodnie z odrębnymi przepisami;
  4. Obsługa i wykorzystywanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków;
  5. Wykonywanie bieżących czynności zleconych przez Dyrektora placówki.

Wymagania obowiązkowe

1) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;3) nieposzlakowana opinia;4) wykształcenie min. średnie;5) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 1 rok w administracji (sekretariat); w przypadku braku doświadczenia na stanowisku ref.ds. administracyjnych uwzględnia się 3-miesięczną służbę przygotowawczą zakończoną pozytywnie zdanym egzaminem oraz ślubowaniem6) bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi Pakietu MS Office;

Wymagania dodatkowe

1) znajomość podstaw z zakresu działalności jednostek samorządu terytorialnego i prawa oświatowego;2) doświadczenie w administracji publicznej (jednostka oświatowa )

Wymagane dokumenty

1) CV + LIST MOTYWACYJNY2) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz, oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe3) zaświadczenie o niekaralności4) kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy (o ile nie zostaną dołączone załączniki proszę o dostarczenie ich na rozmowę kwalifikacyjną)

Inne informacje:

1) stanowisko pracy mieści się w budynku dwukondygnacyjnym, w pomieszczeniach na parterze2) oświetlenie stanowiska pracy naturalne i sztuczne3) praca z przewagą wysiłku umysłowego4) charakter wykonywanych czynności wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku5) uciążliwość związana z obsługą monitorów ekranowychWymagane dokumenty należy przesłać/dostarczyć do dnia 27.12.2021 r do godz.12:00 na adres mailowy: sekretariat@mdk2.pl lub na adres Młodzieżowy Dom Kultury nr 2. 61-663 Poznań,ul.Za Cytadelą 121, w zaklejonych kopertach oznaczonych imieniem i nazwiskiem z dopiskiem " nabór na stanowisko urzędnicze-ref.ds. administracyjnych".

Informacja o wyniku naboru

protokół 12.2021 ref.ds.admin..pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż ww. wymaga zamieszczenia klauzuli - zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści "Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na niniejsze wolne stanowisko pracy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO".

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Hanna Konieczna
Data wytworzenia informacji: 2021-12-29 00:00
Opis zmian: umieszczenie informacji o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Bińkowska
Data i godzina publikacji: 2021-12-29 18:06