Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Violetta Janasik w osobie adw. Marcin Bojanowski.

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Violetta Janasik w osobie adw. Marcin Bojanowski. IX Nc 1569/18/J

od 2020-07-01 do 2020-08-03

Aukcyjna sprzedaż maszyny do pielęgnacji lodu (rolby)

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. J. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań ogłoszają aukcyjną sprzedaż maszyny do pielęgnacji lodu (rolby). Aukcja odbędzie się w siedzibie POSIR w dniu 22.07.2020 r. o godzinie 12:00. Szczegółowe informacjie znajdują się na stronie internetowej www.posir.poznan.pl.

od 2020-07-01 do 2020-07-22

Ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż działek, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka.

Ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż działek, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka. GN-VIII.6840.5.2020

od 2020-06-30 do 2020-09-10

Ogłoszenie dot. konkursu ofert na prowadzenie mobilnych punktów gastronomicznych.

Ogłoszenie dot. konkursu ofert na prowadzenie mobilnych punktów gastronomicznych. ZZM.PZ.D/070-47-2/2020

od 2020-06-30 do 2020-12-31

wykaz nieruchomości nr 6/2020 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie Miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 30.06.2020r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 6/2020 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

od 2020-06-30 do 2020-07-20

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Robocza 25 w Poznaniu.

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Robocza 25 w Poznaniu. 17/2020

od 2020-06-29 do 2020-07-21

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Przemysław Strzałkowski w osobie r. pr. Tatiana Kiełb-Szewczyk.

Obwieszczenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Przemysław Strzałkowski w osobie r. pr. Tatiana Kiełb-Szewczyk. IX Nc 1629/19

od 2020-06-24 do 2020-07-27

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:18-06-2020O

znaczenie sprawy CTK.4d/03/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:Centrum Turystyki Kulturowej TRAKTul. Gdańska 261-123 Poznań2.

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Prowadzenie konsultacji scenariuszy planowanych warsztatów doskonalących dla nauczycieli (ek) wczesnoszkolnych podczas mksymalnie 4 spotkań w ramach Pokoju Nauczycielskiego.

3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowęo wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:Pani Joanna JaźwińśkaPan Paweł Biedny

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniui prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-06-18 do 2021-06-18

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

18-06-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/5/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Napisanie autorskiego tekstu do rocznika Dzikhi Bit 2020 o tematyce dziedzictwa dla klimatu.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Bogdan Chojnicki

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-06-17 do 2021-06-18

Informacje dodatkowe - rekrutacja 2020/2021

Dyrekcja POSM I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego informuje, że w dniu 25 maja 2020 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustalił termin rekrutacji do szkół artystycznych na rok szkolny 2020/2021. Ogłoszenie terminu nastąpiło na podstawie § 11ba rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U.  poz. 493 z późn. zm.) i zostało dokonane na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Decyzją Ministra, postępowanie rekrutacyjne do szkół i placówek artystycznych może być przeprowadzone w dniach od 1 czerwca do dnia 13 sierpnia 2020 r. Dzień 14 sierpnia 2020 r. został ustalony jako ostateczny termin ogłoszenia list osób przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie rekrutacyjne do POSM I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego w roku 2020 odbywać się będzie z  wykorzystaniem metod i technik kontaktu na odległość.

od 2020-06-01 do 2020-08-13

Komunikat: Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiamy Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok.

Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące współpracy na linii Miasto Poznań - organizacje pozarządowe, m.in. dane finansowe, opis współpracy pozafinansowej, elementy diagnozy stanu III sektora, ciekawostki. 

Zachęcamy do lektury.

od 2020-05-28 do 2020-12-28

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

19-05-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/02/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Prowadzenie 4 szkoleń o charakterze warsztatowym wg przekazanych scenariuszy w ramach programu Pokój Nauczycielski oraz zapewnienie materiałów potrzebnych do ich przeprowadzenia i przygotowanie krótkiego podsumowania (maksymalnie do 4 stron znormalizowanego maszynopisu) w formie pdf.

3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę

o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

pani Natalia Adamczyk

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-05-19 do 2021-05-19

Miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym przekazane przez dzierżawców obwodów łowieckich obejmujących Miasto Poznań

Miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym przekazane przez dzierżawców obwodów łowieckich obejmujących Miasto Poznań.

(art. 42b ustęp 1b ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 roku)

Koło Łowieckie nr 2 "Ratusz"

Od 1 lutego 2020 r. koło łowieckie prowadzi elektroniczną książkę ewidencji pobytu na polowaniu. Udostępnianie informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualny dotyczącym: terminu rozpoczęcia i zakończenia polowania, określenia miejsca wykonywania polowania indywidualnego oraz numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego możliwe na podstawie przesłanego litem poleconym na adres korespondencyjny koła, pisemnego wniosku o udostepnienie informacji zawartej w książce ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu indywidualnym. Koło Łowieckie informuje, że wnioskodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych w wyniku przygotowania i przekazania przedmiotowej informacji.

Koło Łowieckie nr 2 "Złota Kielnia"

Książka Ewidencji Pobytu Myśliwych na Polowaniu Indywidualnym znajduje się po adresem ul. Widok 22 62-080 Batorowo

Koło Łowieckie nr 78 "Łoś"

Książka ewidencji polowań indywidualnych prowadzona w formie papierowej przechowywana jest w miejscowości Chomęcice, ul. Rosnowiecka 14A. Mieszkańcy posesji nie udzielają żadnych informacji na temat wpisów w książce. Informacje o wpisach w książce ewidencji polowań indywidualnych będą udzielana na pisemne zapytanie zainteresowanych przesłane na adres koła. Zakres udzielanych informacji: termin rozpoczęcia i zakończenia polowania, określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego oraz numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.

Wojskowe Koło Łowieckie nr 86 "Sokół"

Koło łowieckie prowadzi elektroniczną książkę ewidencji pobytu na polowaniu. Dostęp do/EKEP/ elektronicznej książki ewidencji polowań możliwy jest poprzez zalogowanie i wypełnienie stosownego wniosku pod linkiem https://systemkl.pzlow.pl/pzl-exchange. Po jego akceptacji /lub odrzuceniu/ osoba zainteresowana otrzymuje dostęp do książki dla obwodu nr 186.

od 2020-05-19 do 2021-05-19

dot. naboru na pracowników Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Poznaniu.

dot. naboru na pracowników Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Poznaniu. K/KP.166.229.2020.PS

od 2020-04-27 do 2020-07-28

CENTRUM WARTE POZNANIA 2020

KOMUNIKAT

Prezydent Miasta Poznania, organizator konkursu Centrum Warte Poznania, informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia procedury konkursowej na rok 2020, bez jej rozstrzygnięcia.

Zagrożenie epidemiczne, które spowodowało liczne ograniczenia w korzystaniu z przestrzeni publicznej w całym kraju, uniemożliwia realizację celu konkursu, jakim jest organizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, wzbogacających życie kulturalne i uatrakcyjniających centrum miasta Poznania.

Ze względu na czas składania prac konkursowych (termin ich składania upłynął 2 marca), ich autorzy nie mogli wziąć pod uwagę wpływu pandemii na możliwość realizacji opisanych pomysłów. Większość z nich zaplanowana została na miesiące wiosenne i letnie oraz zakładała jak najszersze, aktywne  uczestnictwo mieszkańców i turystów w tychże wydarzeniach. Bezprecedensowe, podyktowane bezpieczeństwem ludności ograniczenia uczestnictwa w zgromadzeniach czynią niemożliwym wypełnienie tych założeń. Niepewność co do czasu trwania zagrożenia wirusowego powoduje z kolei niemożność ustalenia nowych, wiarygodnych terminów zaplanowanych przez uczestników konkursu wydarzeń.

Podejmując uzasadnioną wyżej decyzję, organizator konkursu deklaruje możliwość powtórnego rozpisania konkursu w roku 2020, po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

od 2020-03-31 do 2020-12-31

Ogłoszenie o konkursie ofert na prowadzenie działalności w formie mobilnych punktów gastronomicznych w wybranych lokalizacjach przestrzeni miejskiej w Poznaniu-wykaz nier. do wydzierżawienia.

Ogłoszenie o konkursie ofert na prowadzenie działalności w formie mobilnych punktów gastronomicznych w wybranych lokalizacjach przestrzeni miejskiej w Poznaniu-wykaz nier. do wydzierżawienia. D/071-47-1/2020

od 2020-03-30 do 2020-12-31

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

12.03.2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/4/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji w Bramie Poznania w ramach warsztatów "Senior-Turysta".

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Pani Gabriele Rychlewska

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-03-12 do 2020-12-31

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

02-03-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/08/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Napisanie autorskiego tekstu do rocznika Dzikhi Bit 2020 o tematyce związanej ze zmianami sieci hydrologicznej w Poznaniu.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę
  o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:
  Dariusz Wrzesiński.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-03-02 do 2020-12-31

Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

14.02.2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/1/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie a) 10 zajęć dla rodzin z dziećmi w wieku 7-12 lat z cyklu Eksperymentownia oraz b) 10 zajęć dla rodzin z dziećmi w wieku 12-24 miesiące z cyklu Małe Psoty.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Pani Marta Miśkowiec

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2020-02-14 do 2020-12-31

Zawiadomienie o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków przepustu na rzece Bogdance.

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków: przepustu na rzece Bogdance, zlokalizowanego w miejscowości Poznań na działce nr ewid. 60/6, obręb 20, arkusz 42 przy ul. Pułaskiego.

od 2019-12-09 do 2021-01-01