Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Komunikat Termin ważności

OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

OBWIESZCZENIE

Z A W I A D O M I E N I E

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie: o wydanie pozwolenia na budowę na remont sieci wodociągowej DN 150 wraz z wymianą przyłączy wodociągowych na terenie nieruchomości przy ul. Wronieckiej i Mokrej (działki nr ew. 1/2, 1/1, 23, 59/5, 45, 9, 10, 11, 24, 31, 37, 38, 19, 27, 25, 28 ark. 15 oraz 27/4, 27/9, 34, 18 ark. 14 obręb Poznań) w Poznaniu

z wniosku: AQUANET S.A., ulica Dolna Wilda 126 61-492 Poznań, otrzymanego dnia 29.07.2022r. i doprecyzowanego w zakresie nazwy inwestycji w dniu i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą, podając numer sprawy, zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zgłaszanie jest możliwe tradycyjną pocztą, poprzez ePUAP lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu).

Zapoznanie się z aktami sprawy oraz kontakt z osobami prowadzącymi postępowanie: w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

od 2022-09-26 do 2022-10-10

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 20.09.2022r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 240/9, 207/5 (cz.), 240/12 (cz.), ark. 33, obręb Łazarz, położonych przy ul. Kolejowej 35 w Poznaniu.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UAI.6730.369.2022) w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie. Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie, które podlega zaskarżeniu, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli postanowienie nie może być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 22.09.2022r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2022-09-22 do 2022-10-06

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że po wpłynięciu w dniu 08.09.2022 r. odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Poznania
nr 101/2022 z dnia 23.08.2022 r. w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budowie 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, przewidzianej do realizacji na części działki nr 9/2, arkusz 6, obręb Spławie, położonej w Poznaniu przy ulicy Bobrownickiej 8, w dniu 14.09.2022 r. akta przedmiotowej sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Z treścią pisma można zapoznać się (podając nr sprawy (UA-III.6730.462.2021)
w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2022-09-16 do 2022-09-29

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że dnia 07.09.2022 r. zostało zakończone postępowanie dowodowe i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez Wnioskodawcę jako: "budowa 4 domów jednorodzinnych wolnostojących" przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 167/71, ark. 15, obręb Morasko, położonej w rejonie ulic Morasko i Huby Moraskie w Poznaniu.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 14.09.2022 r.

Z aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II.6730.752.2019)
do dnia 03.10.2022 r.
w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki
i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, czyli w dniu 28.09.2022 r.

od 2022-09-14 do 2022-09-28