Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

23.06.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/41/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie merytoryczne treści na potrzeby wystawy "Jak robić szkołę?" w zakresie:

1.      uwarunkowania historyczne rozwoju systemu oświaty w Poznaniu i Wielkopolsce

2.      koncepcja ukrytego programu szkolnego oraz cechy programowe dobrej szkoły

3.      analiza wyzwań stojących przed systemem edukacji na podstawie raportów oraz przykłady szkół z dobrym programem

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:
 1. Edyta Głowacka-Sobiech

2.      Iwona Chmura-Rutkowska

3.      Agnieszka Jankowiak-Maik

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-06-23 do 2032-06-23

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

23.06.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/43/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie merytoryczne treści z zakresu architektury na potrzeby wystawy "Jak robić szkołę?" oraz wybór materiałów ikonograficznych obrazujących temat

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

               Jakub Głaz

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-06-23 do 2032-06-23

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

22.06.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/37/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

świadczenie usług z zakresu przewodnictwa miejskiego podczas realizacji wydarzeń z zakresu edukacji kulturalnej pt. Lato na Trakcie Królewsko-Cesarskim 2022 oraz w ramach Spacerów po Fest Fyrtlach

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Anna Prendke

              

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-06-22 do 2032-06-22

Komunikat w sprawie organizacji pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w okresie wakacji roku szkolnego 21/22

Pełna treść komunikatu dostępna w załączniku.

od 2022-06-08 do 2022-08-31

Obwieszczenie o uchwale intencyjnej

Zgodnie z uchwałą nr LXIV/1195/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. informuję o zamiarze przekształcenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu poprzez zmianę siedziby. 

Z dniem 30 listopada 2022 r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu ma zmienić swoją siedzibę z ul. Sierakowskiej 23 w Poznaniu na ul. Chociszewskiego 56 w Poznaniu. 

Zmiana siedziby nie pociąga za sobą innych zmian organizacyjnych (nie zmienia się zakres realizowanych zadań, nie wiąże się z częściową likwidacją) ani zmian prawno-organizacyjnych. 

od 2022-06-01 do 2022-11-30

ŚWIADCZENIE 40 ZŁ - WAŻNA ZMIANA

To ważna informacja dla wszystkich, którzy składają wniosek o świadczenie pieniężne (40 zł) za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Od środy, 1 czerwca, cały proces przyjmowania i rozpatrywania dokumentów oraz realizacji wypłat zostanie przejęty przez Poznańskie Centrum Świadczeń, które jest organizacyjnie i lokalowo przystosowane do obsługi masowego klienta. Decyzję podjęto, by rozpatrzyć wnioski w oczekiwanym terminie i przyspieszyć dokonywanie wypłat. Zmiana ta oznacza również, że od 1 czerwca zostaną zamknięte punkty przyjmowania wniosków obsługiwane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, w tym Biuro Obsługi Klienta w siedzibie ZKZL przy ul. Matejki 57.Każdy, kto potrzebuje pomocy w prawidłowym wypełnieniu wniosku, może przyjść do Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1. Ważne: PCŚ obsługuje wyłącznie umówionych klientów. Wizytę można zarezerwować online lub telefonicznie (61 646 33 44), wszystkie informacje dostępne są na stronie www.pcs.poznan.plOsoby, które wypełniają wniosek we własnym zakresie, mogą wysłać go pocztą w formie papierowej do PCŚ lub złożyć elektronicznie poprzez platformę ePUAP, wybierając skrzynkę Poznańskiego Centrum Świadczeń. Wnioski, które zostały dotychczas złożone, a jeszcze nie są rozpatrzone, zostały przekazane do PCŚ. Uwaga: aktualnie obowiązuje nowy wzór wniosku, który wszedł w życie 30 kwietnia 2022 r. - do pobrania w załączniku. Wnioskiem objęci mogą być wyłącznie obywatele Ukrainy, którzy legitymują się PESEL-em ze "statusem UKR". 

od 2022-05-30 do 2022-10-31

Zapytanie ofertowe dot. usługi organizacji i przeprowadzenia kursów oraz warsztatów zawodowych i specjalistycznych dla uczniów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSBD w Poznaniu - rozstrzygnięte 7.07.2022. AKTUALIZACJA- 21.07.2022

W związku z realizacją projektu pn. "Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19, zapraszamy do składania ofert dotyczących usługi organizacji i przeprowadzenia kursów oraz warsztatów zawodowych i specjalistycznych dla uczniów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych w Poznaniu.Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia kursów oraz warsztatów zawodowych i specjalistycznych dla uczniów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu w ramach projektu pn. "Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu":a. Część I - organizacja i przeprowadzenie warsztatów "Kurs florystyczny" dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego w wymiarze 40 godzin lekcyjnych (1 godzina = 1 godzina lekcyjna, czyli 45 minut).b. Część II - organizacja i przeprowadzenie szkolenia "Warsztaty renowacji mebli" dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego w wymiarze 16 godzin lekcyjnych (1 godzina = 1 godzina lekcyjna, czyli 45 minut).c. Część III - organizacja i przeprowadzenie kursu "Operator koparki jednonaczyniowej klasa III" wraz z egzaminem dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego w wymiarze 134 godziny zegarowe.d. Część  IV - organizacja i przeprowadzenie kursu  "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowychwraz z egzaminem dla 4 uczniów technikum w wymiarze minimum 35 godzin zegarowych.Wykonawca zorganizuje i zrealizuje przedmiot zamówienia wskazany w części I i/lub II i/lub III i/lub IV na warunkach określonych w załączniku nr  2 - wzór umowy oraz załączniku nr 3 - Przedmiot umowy do niniejszego zapytania ofertowego (stanowiący również załącznik nr 1 do umowy), który zawiera m.in. opis przedmiotu zamówienia oraz miejsce i termin realizacji umowy.Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów lub dokumentów podpisanych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: projekt_zsbd@um.poznan.pl lub pocztą tradycyjną w postaci oryginałów podpisanych dokumentów na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Urząd Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. W przypadku osobistego dostarczenia, kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy wrzucić do dedykowanej skrzynki podawczej znajdującej się w holu głównym Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.Termin składania ofert do dnia 03.06.2022 r. włącznie. Liczy się data wpływu do Zamawiającego.31.05.2022 - dodano zaktualizowane zapytanie ofertowe, odpowiedź na pytanie potencjalnego oferenta oraz wydłużono czas na składanie ofert do 3.06.2022 r.15.06.2022 - zamieszczono informację o wyborze oferty dla cz. III30.06.2022 - zamieszczono informację o wyborze oferty dla cz. I i IV07.07.2022 - zamieszczono informację o wyborze oferty dla cz. II21.07.2022 -  informacja o unieważnieniu postępowania w części I

od 2022-05-24 do 2022-08-31

Zamówienie - usługa kompleksowej organizacji wystawy

Zamówienie - usługa kompleksowej organizacji wystawy

od 2022-05-06 do 2022-12-31

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO POSM I ST. NR 1 IM. H. WIENIAWSKIEGO

INFORMACJA

DLA  RODZICÓW 

W SPRAWIE  REKRUTACJI  DO KLASY  PIERWSZEJ

 NA  ROK  SZKOLNY  2022/2023

DO POSM  I ST. NR 1  IM. H. WIENIAWSKIEGO

od 2022-04-08 do 2022-08-31

Informacja o postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego domu przy ul. Urbanowskiej 3 w m. Poznań.

Zostało wszczęte z urzędu i jest prowadzone w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolksiego domu przy ul. Urbanowskiej 3 w m.Poznań, na działce nr 7, ark. 41, obręb nr 20 Golęcin.

od 2022-04-28 do 2024-04-28

XXIX edycja konkursu "Zielony Poznań" rozpoczęta!

Jak wziąć udział w konkursie?

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w okresie od 2 maja do 20 czerwca w Biurze konkursu - Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań). Karty zgłoszeń będzie można złożyć do skrzynki podawczej, która mieści się w holu budynku bądź przesyłać pocztą. Karty można składać również w swojej Radzie Osiedla bądź, w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych - w wybranym ROD, po uprzednim kontakcie z Biurem konkursu pod numerem telefonu 61 878 50 49.

W holu budynku Urzędu Miasta przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, a także na stronie internetowej Konkursu www.poznan.pl/zielonypoznan można pobrać Regulamin oraz Karty zgłoszeń.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Jak oceniane są obiektów w konkursie?

Obiekty konkursowe oceniane są w sześciu kategoriach:

 1. zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne,
 2. balkony, tarasy, loggie i okna,
 3. ogrody przydomowe, 
 4. działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców,
 5. pasy zieleni,
 6. zielone dachy, jako ogrody na dachach konstruowane głównie w celach rekreacyjno-estetycznych.       

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I Etap Osiedlowy - zgłoszone obiekty oceniane  będą do 20 lipca br. przez przedstawicieli rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców lub Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców.

II Etap Miejski - najwyżej ocenione obiekty oceniane będą przez Miejską Komisję Konkursowa złożoną z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta, a wybór (do 30 sierpnia br.) najciekawszych i najwyżej punktowanych obiektów zgłoszonych w sześciu kategoriach konkursu Miejska Komisja Konkursowa zarekomenduje Prezydentowi Miasta Poznania.

W konkursie przyznane zostaną dwa wyróżnienia: Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu. Mogą się o nie ubiegać instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne).

Ponadto jak co roku przyznawane są wyróżnienia: Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w tym roku tematem przewodnim do wyróżnienia będzie "Zieleń i woda" oraz Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych Dendrologii  i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za "Ogród sprzyjający hortiterapii czynnej i biernej".

Pomysłowość poznanianek, poznaniaków spośród obiektów poszczególnych kategorii jest ogromna: aranżacje, ogrody naturalistyczne połączone z nieustającą pasją do roślin, tworzenie zielonych przestrzeni sprzyjającym mieszkańcom, zamiłowanie do ekologicznej uprawy kwiatów, warzyw,  pomysłowe elementy małej architektury ogrodowej z kompozycjami kwiatowymi świadczą o nieustającej pasji do roślin i dbałości o przyrodę, upiększając przy tym wizerunek Poznania postrzeganego zawsze jako miasto zieleni.                

W dotychczasowych 28 edycjach konkursu "Zielony Poznań" wzięło udział ponad 91 tys. uczestników.

Nagrody dla uczestników konkursu "Zielony Poznań" ufundował prezydent Poznania oraz partnerzy konkursu: Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

od 2022-05-04 do 2022-09-30

Plan postępowań - aktualizacja o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań - aktualizacja o udzielenie zamówień na rok 2022

od 2022-04-12 do 2022-12-31

Klauzula informacyjna Galerii Miejskiej Arsenał

Klauzula informacyjna Galerii Miejskiej Arsenał

od 2022-04-12 do 2027-12-31

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:
08.04.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/15/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w postaci wykładu online pt. "Komitet Wojewódzki PZPR - machina władzy w praktyce" podczas dostępnego, edukacyjnego webinarium internetowego.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

               Konrad Białecki

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-04-08 do 2027-04-08

Informacja dot. popstępowania administracyjnego ws wpisania do rejestru zabytków nieruchomych kamienicy z oficyną przy ul. Szyperskiej 2 w Poznaniu.

Informacja dot. popstępowania administracyjnego ws wpisania do rejestru zabytków nieruchomych kamienicy z oficyną przy ul. Szyperskiej 2 w Poznaniu. PO-WD.5140.1456.6.2022

od 2022-04-05 do 2022-10-05

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

30.03.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/09/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie tematycznych spacerów dla rodzin z dziećmi z zakresu edukacji kulturowej.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Marta Miśkowiec, Sławomir Kowal

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-03-30 do 2027-03-30

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

15.03.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/11/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie autorskiego dzieła w postaci projektu aranżacji oraz opracowania plastycznego wystawy czasowej Rękodzielni. Opowieści o poznańskim rzemiośle

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Rafał Górczyński

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-03-15 do 2027-03-15

Informacja o zbyciu przez Miasto Poznań akcji spółki PKS w Poznaniu S.A. na rzecz Związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"

Informacja o zbyciu przez Miasto Poznań akcji spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. na rzecz Związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"

Z dniem 28 lutego 2022 roku Miasto Poznań zbyło 100% akcji spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. na rzecz Związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na podstawie art. 4b ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Zbycie akcji miało charakter nieodpłatny i nastąpiło w drodze darowizny, z odpowiednim zastosowaniem art. 11 - 16 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w związku z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce komunalnej.

Łączna wartość rynkowa akcji stanowiących przedmiot darowizny została ustalona na podstawie wyceny sporządzonej dwoma metodami przez renomowaną niezależną firmę doradczą, zgodnie z którą:

- wartość wg wyceny metodą skorygowanych aktywów netto wynosi: 15.866.286,16 zł,

- wartość wg wyceny metodą likwidacyjną wynosi: 9.224.292,96 zł,

Wartość zarekomendowana przez podmiot wyceniający wynosi: 15.866.286,16 zł.

Zbycie akcji stanowiło realizację opracowanego przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego z terenu województwa wielkopolskiego modelu organizacji powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich, zakładającego współfinansowanie przez gminy i powiaty uczestniczące w Związku powiatowo-gminnym "Wielkopolski Transport Regionalny" usług przewozowych świadczonych przez spółkę Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. Celem modelu jest stworzenie warunków umożliwiających kontynuowanie i dalszy rozwój działalności przewozowej świadczonej przez Spółkę i tym samym zapewnienie mieszkańcom gmin i powiatów uczestniczących w Związku powiatowo-gminnym "Wielkopolski Transport Regionalny" sprawnej i efektywnej komunikacji autobusowej w ramach powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich.

Podstawa prawna publikacji informacji:

art. 14 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

od 2022-02-28 do 2027-02-28

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

04.03.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/12/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

.Napisanie tekstów do rocznika Dzikhi Bit o tematyce związanej z hasłem "działamy wspólnie".

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia: Anna Gruszka

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-03-04 do 2027-03-04

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

28.02.2022 r

Oznaczenie sprawy PCD.1152/7/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej w postaci wykładu online podczas ogólnodostępnego webinarium internetowego w dniu 24.02.2022
pt. "Bitcoin i Blockchain".

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

               Wojciech Cellary

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-02-28 do 2027-02-28