Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Wykaz informacyjny lokali Miasta Poznania przeznaczonych do użyczenia dla NGO nr 6/2022

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 30.11.2022r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości - lokali Miasta Poznania - nr 6/2022 przeznaczonych do użyczenia na terenie Miasta Poznania dla NGO od 01.01.2023r.

od 2022-11-30 do 2022-12-20

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek AQUANET S.A.

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek AQUANET S.A. PO.ZUZ.4.4210.890.3.2022.KG

od 2022-11-29 do 2022-12-06

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących", przewidzianej do realizacji na działce nr 301/22, ark. 22, obr. Morasko położonej w rejonie ul. Huby Moraskie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 30.11.2022r.

Zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49§2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W związku z powyższym informuję, że do dnia 19.12.2022r. strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawami (podając nr sprawy UA-II.6730.761.2022) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

od 2022-11-30 do 2022-12-14

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie wygaszenia i wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie wygaszenia i wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. PO.ZUZ.4.4210.940.2.2022.AD

od 2022-11-28 do 2022-12-05

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego PO.ZUZ.4.4210.811.4.2022.KPR

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego PO.ZUZ.4.4210.811.4.2022.KPR

od 2022-11-28 do 2022-12-12

Wykaz lokalu Skarbu Państwa przeznaczonego do wynajęcia na terenie Miasta Poznania ul. Kazimierza Wielkiego 24/26.

Prezydent Miasta Poznania, jako prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że z dniem 1 grudnia 2022 roku został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, oraz umieszczony na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń, pl. Kolegiacki 17, na okres 21 dni wykaz umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 3 na nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.Wykaz oraz ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania (bip.poznan.pl), a sam wykaz także na stronie podmiotowej wojewody wielkopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

od 2022-12-01 do 2022-12-21

Wykaz lokalu Skarbu Państwa przeznaczonego do wynajęcia na terenie Miasta Poznania ul. Kazimierza Wielkiego 24/26.

Prezydent Miasta Poznania, jako prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że z dniem 1 grudnia 2022 roku został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, oraz umieszczony na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń, pl. Kolegiacki 17, na okres 21 dni wykaz umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 2 na nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.Wykaz oraz ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania (bip.poznan.pl), a sam wykaz także na stronie podmiotowej wojewody wielkopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

od 2022-12-01 do 2022-12-21

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: "k.p.a."),

zawiadamiam strony postępowania,

że, po rozpatrzeniu wniosku strony, na żądanie której postępowanie zostało wszczęte otrzymanego dnia 25.11.2022r. o zawieszenie postępowania, Prezydent Miasta Poznania postanowieniem z 28.11.2022 r. zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących", przewidzianej do realizacji na działce nr 301/25, ark. 22, obr. Morasko położonej w rejonie ul. Huby Moraskie w Poznaniu.

Z treścią postanowienia i aktami sprawy strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się (podając nr sprawy UA-II.6730.713.2022) w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli postanowienie nie może być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 30.11.2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.)

od 2022-11-30 do 2022-12-14

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 28.11.2022 r. została wydana decyzja nr 583/2022 o warunkach zabudowy z dnia 9.08.2022 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 227/189, 227/190 i 227/192, ark. 21, obręb Morasko, położonych przy ul. Przedwiośnia w Poznaniu.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 30.11.2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 14.12.2022 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.577.2022) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu) w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

od 2022-11-30 do 2022-12-14

Korekta ogłoszenia z dnia 23.11.2022 r. dotyczącego "Wykonanie projektu przebudowy części pomieszczeń i istniejącej pochylni w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w budynku szkoły przy ul. św. Jerzego 6/10 w Poznaniu"

Zamawiający: Zespół Szkół Budownictwa Nr 1

NIP: 778-12-10-551

ul. Rybaki 17
61-883 PoznańNumer telefonu: 61 854-27-53

Przedmiot zamówienia:Wykonanie projektu przebudowy części pomieszczeń i istniejącej pochylni w Zespole
Szkół Budownictwa Nr 1, w budynku szkoły przy ul. św. Jerzego 6/10 w Poznaniu.

Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 05.12.2022 roku do godziny 15:00 w siedzibie Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań lub wysłać na adres

email: sekretariat@zsb1.poznan.pl

Warunek konieczny:

Wizja lokalna przeprowadzona w budynku Szkoły Branżowej I stopnia Nr 42 przy ul. św.
Jerzego 6/10 w Poznaniu, w dniu 29.11.2022 w godzinach 14:00 -15:00

Termin wykonania zadania: 15.12.2022 roku

od 2022-11-25 do 2022-12-04

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

24.11.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/57/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wykonanie autorskiego spektaklu muzycznego Opowieści wielkiej drogi z zakresu edukacji kulturalnej.

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Mozaika Karolina Ociepka

60-161 Poznań

Smardzewska 17/5

NIP: 781 177 07 29

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-11-24 do 2032-11-24

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Klubu na Fali Poznań Marta Grabianowska Sp.J.

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Klubu na Fali Poznań Marta Grabianowska Sp.J. PO.ZUZ.4.4210.914.2.2022.KP

od 2022-11-24 do 2022-12-01

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących", przewidzianej do realizacji na działce nr 301/25, ark. 22, obr. Morasko położonej w rejonie ul. Huby Moraskie w Poznaniu i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 24.11.2022r.

Zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49§2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W związku z powyższym informuję, że do dnia 13.12.2022r. strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawami (podając nr sprawy UA-II.6730.713.2022) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

od 2022-11-24 do 2022-12-08

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie pozaustawowym na "Wykonanie projektu przebudowy części pomieszczeń i istniejącej pochylni w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1, budynku szkoły przy ul. św. Jerzego 6/10 w Poznaniu"

Zamawiający:
Zespół Szkół Budownictwa NIP: 778-12-10-551
ul. Rybaki 17

61-883 Poznań

Numer telefonu: 61 854-27-53

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie projektu przebudowy części pomieszczeń i istniejącej pochylni w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1,    w budynku szkoły przy ul. św. Jerzego 6/10 w Poznaniu.

Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 05.12.2022 roku do godziny 15:00 w siedzibie Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań lub wysłać na adres email: beata.wojtyniak@zsb1.poznan.pl

Warunek konieczny:

Wizja lokalna przeprowadzona w budynku Szkoły Branżowej I stopnia Nr 42 przy ul. św. Jerzego 6/10

w Poznaniu, w dniu 25.11.2022 w godzinach 14:00 -15:00

Termin wykonania zadania:

15.12.2022 roku

 załączniki:

- zapytanie ofertowe

- formularz ofertowy

- wzór umowy

od 2022-11-23 do 2022-12-04

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu dzisiejszym została wydana decyzja nr 572/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na salę wykładową w budynku usług kultu religijnego, przewidzianej do realizacji na terenie działki oznaczonej nr ewid. 86, położonej w obrębie geod. Dębiec, ark. 02, przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-III.6730.622.2022) w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2022-11-23 do 2022-12-07

Obwieszczenie dot. wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki w decyzji PO.ZUZ.4.4210.461.2022.AD na rzecz Prologis Poland XLIII Sp.z o.o.

Obwieszczenie dot. wydania postanowienia  o sprostowaniu oczywistej pomyłki w decyzji PO.ZUZ.4.4210.461.2022.AD na rzecz Prologis Poland XLIII Sp.z o.o. PO.ZUZ.4.4210.461.6.2022.AD

od 2022-11-21 do 2022-12-05

Obwieszczenie o zmianie siedziby

Szanowni Państwo!

W związku z uchwałą NR LXX/1284/VIII/2022 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu poprzez zmianę siedziby z dniem 30 listopada 2022 r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu zmienia swoją siedzibę

z ul. Sierakowskiej 23 w Poznaniu na ul. Chociszewskiego 56 w Poznaniu.

W związku z tym proszę wszystkich kontrahentów oraz podmioty współpracujące o aktualizację danych teleadresowych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu, najpóźniej z dniem 30 listopada zgodnie z załącznikami.

od 2022-11-21 do 2026-08-31

Wykaz informacyjny nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie Miasta Poznania nr 1.12 / 2022

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 16.11.2022 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.12/2022 przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

od 2022-11-16 do 2022-12-07

Wykaz informacyjny nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie Miasta Poznania nr 12 / 2022

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 16.11.2022 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 12/2022 przeznaczonych do wynajęcia pod budowę i lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

od 2022-11-16 do 2022-12-07

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 15.11.2022 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 564/2022

dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, przeznaczonej do realizacji na terenie działki nr 167/96, ark. 15, obręb Morasko, położonej w okolicy ul. Morasko w Poznaniu.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 17.11.2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.) czyli w dniu 1.12.2022 r.

Przed wydaniem decyzji, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgłaszanie jest możliwe tradycyjną pocztą, poprzez ePUAP lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta WUiA,

pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu).

Zapoznanie się z aktami sprawy (sygn. UA-II.6730.653.2022) oraz kontakt z osobami prowadzącymi postępowanie: w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

od 2022-11-17 do 2022-12-01