Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"

Komunikat Termin ważności

OTWARTY KONKURS OFERT NR 31/2021

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłaszam:OTWARTY KONKURS OFERT NR 31/2021NA POWIERZANIE/WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE"Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" na 2021r.

  1. Do rozdysponowania w niniejszym konkursie zaplanowana jest łączna kwota w wysokości 940 400,00 zł, mieszcząca się w puli zawartej w uchwale Rady Miasta Poznania nr XL/703/VIII/2020r w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2021 rok z dnia 17 grudnia 2020, przeznaczonej na powierzenie/wsparcie realizacji zadań w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"
  2. Zadanie publiczne może być realizowane w formie wsparcia lub powierzenia - oferenci sami decydują i określają to na poziomie składania oferty. Forma realizacji zadania publicznego nie ma wpływu na ocenę oferty - nie jest to kryterium szczegółowe wyboru oferty.
  3. Ogólnym  celem Programu CIL jest kreowanie i koordynowanie działań wzmacniających społeczności lokalne i pobudzających aktywność, w tym działań na rzecz wspólnej przestrzeni, rozwoju i partycypacji

Zadanie publiczne może być realizowane w formie wsparcia lub powierzenia - oferenci sami decydują i określają to na poziomie składania oferty. Forma realizacji zadania publicznego nie ma wpływu na ocenę oferty - nie jest to kryterium szczegółowe wyboru oferty.
Ogólnym  celem Programu CIL jest kreowanie i koordynowanie działań wzmacniających społeczności lokalne i pobudzających aktywność, w tym działań na rzecz wspólnej przestrzeni, rozwoju i partycypacji.Termin i warunki realizacji zadania publicznegoTermin realizacji zadania: maksymalnie od 23 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego od 23 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.Termin wydatkowania środków ponoszonych w ramach wkładu własnego (w przypadku planowanej realizacji w formie wsparcia): od 23 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofertOfertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 15 lutego 2020 r.Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: prd@um.poznan.pl oraz do wiadomości: anna_zygulska@um.poznan.pl (w jednej wiadomości), w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 22 marca 2021 r.!!! Pozostałe warunki zostały ujęte w regulaminie załączonym do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

od 2021-01-21 do 2021-02-15