Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Komunikat Termin ważności

KOS-V.6220.59.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony

 • wszczęciu postępowania na wniosek: Pani Zuzanny Kucharskiej, reprezentującej podmiot planujący realizację przedsięwzięcia, tj. Nivea Polska Sp. z o.o. z/s przy ul. Gnieźnieńskiej 32, 61-021 Poznań, w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa zakładu Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu", zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych 34/2, 35/2, 41/2, 70/2 (arkusz 14, obręb Główna), 3/1, 3/2, 4/2, 7/1, 8/1, 9, 10, 11/1, 11/2, 13/2, 15/4, 15/5, 16/3, 17/1, 34/1, 34/2 (arkusz 16, obręb Główna);
 • przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się zainteresowane Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, pokój 103 w godzinach urzędowania (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, celem sprawnej obsługi). W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona byłaby możliwość osobistego składania wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Ponadto, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.59.2020

od 2020-06-02 do 2020-06-17

KOS-V.6220.8.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 283 ze zm.), zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, reprezentowanego przez Pana Aleksandra Jesse, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej w rejonie ulicy Krańcowa, Gdyńska, Gnieźnieńska w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Ekspertyza techniczna oraz koncepcja rozwiązań zabezpieczających tereny przyległe przed skutkami ewentualnej awarii magistrali wodociągowej wschodniej na odcinku Czapury- ul. Piątkowska w Poznaniu w wytypowanych 7 miejscach w ramach zadania inwestycyjnego: 3-05-16-056-0 Poznań i gminy - magistrala wschodnia Czapury - ul. Piątkowska w Poznaniu",

zawiadamia Strony

- o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału na prawach strony Stowarzyszenia "Prawo do Przyrody", 60-232 Poznań, ul. Niegolewskich 10/15,

- o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału na prawach strony Stowarzyszenia "Koalicja ZaZieleń Poznań", 61-491 Poznań, ul. Rolna 37/10.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy
ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę
(+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.8.2020

od 2020-06-01 do 2020-06-15

KOS-V.6220.11.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), działając w myśl art. 31 § 2 oraz w związku z art. 31 §1 pkt 2 oraz art. 123 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

zawiadamia Strony

 • wydaniu w dniu 1 czerwca 2020 r. postanowienia dopuszczającego do udziału na prawach strony Stowarzyszenia "Starołęka Dziś i Jutro", 61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 16 w postępowaniu administracyjnym toczącym się na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia, tj.
  SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas, ul. Golężycka 132, 61-357 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej hali do przetwarzania odpadów, planowanego do realizacji na części działki ewidencyjnej nr: 3/16, ark. 08, obręb Starołęka,
  • na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.11.2020

od 2020-06-01 do 2020-06-16

KOS-V.6220.6.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz spełniając wymóg art. 10 tejże ustawy, w toku postępowania toczącego się na wniosek Inwestora: Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanałowej sieci cieplnej 2xDN800 przebiegającej przez dz. nr 5 (ark. 03, obr. Winiary) przy ul. Siewnej 3 w Poznaniu

zawiadamia Strony

- o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanałowej sieci cieplnej 2xDN800 przebiegającej przez dz. nr 5 (ark. 03, obr. Winiary) przy ul. Siewnej 3 w Poznaniu, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.6.2020

od 2020-06-01 do 2020-06-15

KOS-V.6220.208.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w toku postępowania toczącego się na wniosek Inwestora TIP TRAILER SERVICES POLAND SP. Z.O.O., ul. Dąbrowskiego 554, 60-451 Poznań reprezentowanego przez Pana Marka Czekalskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku magazynowo-warsztatowego o budynek lakierni naczep samochodowych na terenie położonym w Poznaniu przy ul. J.H. Dąbrowskiego 554, na działach nr: 9/8, 9/9, 9/11, 9/18, 9/20 obręb Krzyżowniki

zawiadamia Strony

 • Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu znak: NS-52/1-22/20 z dnia 06.02.2020r., o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • Opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.ZZŚ.4.435.59.1.2020.ML z dnia 05.02.2020.r o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • Opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4220.124.2020.WB.3 z dnia 18.03.2020r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Jednocześnie zawiadamia się, że w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Doręczenie powyższego postanowienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z  aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osoba prowadzącą sprawę (+48618784070, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: monika_mrozek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania znajdującej się w Poznaniu przy ul. Gronowej 22a (w godzinach urzędowania).

KOS-V.6220.208.2019

od 2020-05-29 do 2020-06-12

KOS-V.6220.52.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2081 z zm.), zgodnie
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania  administracyjnego  zainicjowanego wnioskiem z dnia 10.04.2020 r. Pana Juliana Kaluby reprezentującego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, działającą w imieniu Miasta Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ul. Kolejowej w Poznaniu (od ul. K. Potockiej do ul. Gąsiorowskich)"

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

o przekazaniu na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1), 2) i 4), zgodnie z  art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.; zwanej dalej: ustawą ooś) pismem z dnia 20.05.2020 r.:

-        kopii wniosku z dnia z 10.04.2020 r.,

-        karty informacyjnej przedsięwzięcia,

-    kopii pisemnych uwag strony postępowania z 27.04.2020 r.

wraz z informacją o kwalifikacji inwestycji do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z: § 3 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) do organów:

-        Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko (ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań),

-        Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań),

-        Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu (ul. Szewska 1, 61-760 Poznań), 

z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

KOS-V.6220.52.2020 

od 2020-05-28 do 2020-06-12

KOS-V.6220.52.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 256), mając na uwadze art. 79a ww. ustawy

zawiadamia Strony:

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

               Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania wyjaśnia, iż:

- do dnia wydania niniejszego zawiadomienia nie otrzymał od Inwestora odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień z dnia 28.01.2019r. odnośnie informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- do dnia wydania niniejszego zawiadomienia nie otrzymał od Inwestora odpowiedzi na wezwanie z dnia 4.03.2019r., w którym wyjaśnił, iż planowana inwestycja jest niezgodna z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz że wzywa do ustosunkowania się do przedstawionej sytuacji,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, postanowieniem  znak: WOO-II.4221.1.2019.WN.13 z dnia 2.04.2020r. (wpływ do tut. Wydziału dnia 3.04.2020r.) odmówił uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia (tamtejszy organ wyjaśnił, iż do dnia wydania ww. postanowienia pełnomocnik Inwestora nie przedłożył wymaganego uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.52.2019

od 2020-05-29 do 2020-06-12

KOS-V.6220.51.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 256) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy

zawiadamia Strony

iż wezwał pełnomocnika Inwestora: Pana Pawła Spychałę (Inwestor - PGD Polska Sp. z o.o., ul. Sycowska 40, 60-003 Poznań) do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa hali magazynowej wraz z budową nowej hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym i wyburzeniem zabudowy oraz przebudową infrastruktury technicznej przy ul. Sycowskiej 40 w Poznaniu (działki nr 3/35, 3/29 3/30, AM-12, obręb 36 Junikowo).

KOS-V.6220.51.2020

od 2020-05-29 do 2020-06-11

KOS-V.6220.9.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w toku postępowania z wniosku Inwestora: AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Aleksandra Jesse w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej w rejonie ulicy Naramowickiej oraz alei Pod Lipami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Ekspertyza techniczna oraz koncepcja rozwiązań zabezpieczających tereny przyległe przed skutkami ewentualnej awarii magistrali wodociągowej wschodniej na odcinku Czapury - ul. Piątkowska w Poznaniu w wytypowanych 7 miejscach w ramach zadania inwestycyjnego: 3 - 05 -16 056 - 0 Poznań i gminy - magistrala wschodnia Czapury - ul. Piątkowska Poznań Poznaniu"

zawiadamiam Strony

-        o wydaniu w dniu 26.05.2020 r postanowienia o dopuszczeniu do udziału na prawach strony Stowarzyszenia "Prawo do Przyrody", 60-232 Poznań, ul. Niegolewskich 10/15 w niniejszym postępowaniu administracyjnym;

-        o wydaniu w dniu 26.05.2020 r postanowienia o dopuszczeniu do udziału na prawach strony Stowarzyszenia "Koalicja ZaZieleń Poznań", 61-491 Poznań, ul. Rolna 37/10 w niniejszym postępowaniu administracyjnym.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784081, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: natalia_kaczmarek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.9.2020

od 2020-05-27 do 2020-06-10

KOS-V.6220.17.2020

OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Poznania w ślad za obwieszczeniem z dnia 9.04.2020 r. umieszczonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej od dnia 10.04.2020 r. do 24.04.2020 r., w związku z art. 46 pkt 20 ustawy z 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875) uchylającym art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) wstrzymujących w okresie od dnia 31.03.2020 r. do dnia 15.05.2020 r. włącznie, bieg niektórych terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki oraz terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych, mając na uwadze art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego

toczącego się na wniosek  planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: CONSTRUCTA PLUS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań (zwanego dalej: Inwestorem) reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Grzegorza Bartkowiaka  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa Fortu VIIa oraz budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej/Wałbrzyskiej/Strzegomskiej" przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych: 4/13, 4/14, 5, ark. 09, obręb: Ławica, w związku z pismem Pełnomocnika Inwestora z dnia 7.04.2020 r. w sprawie wycofania ww wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do całości zebranych dowodów i materiałów  oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w ww. sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, w tym m.in. z treścią uzyskanych opinii (stanowisk) organów współdziałających w sprawie tj.:

-        postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4220.357.2019.DG.1 z dnia 23.03.2020 r. uzgadniającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz  określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1b ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) postanowienie to zaskarżyć można w zażaleniu na postanowienie organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy,

-        pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu znak: NS-52/1-42/20 z dnia 24.03.2020r. o konieczności uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę przed wydaniem opinii w sprawie,

-        opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu  znak: PO.ZZŚ.4.435.161m.1.2020.ML z dnia 23.03.2020r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz pozostałą dokumentacją sprawy.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.17.2020

od 2020-05-26 do 2020-06-09

KOS-V.6220.172.2019

PODANIE INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Poznania, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz usługowo-biurowych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 5, 6, 4/1, 4/2, 10/2, 2/1, 2/2 arkusz 09 obręb Śródka, przy ul. Panny Marii w Poznaniu, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r.,  poz. 283 ze zm.),

informuje:

-    o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

-    o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedłożonego w niniejszym postępowaniu oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, pok. 103 w godzinach: 7.30 -15.30 (pn-pt) - po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, celem sprawnej obsługi;

-    o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Organu - Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, w godzinach urzędowania
(pn: 7.30 - 17.00; wt - pt: 7.30-15.30), w formie pisemnej - do odwołania, w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, lub w formie elektronicznej: kos@um.poznan.pl w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 27.05.2020 r. do 26.06.2020 r.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu "COVID-19" zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego, pocztą elektroniczną lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w ww. skrzynce podawczej. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona byłaby możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073) lub Pracownikami sekretariatu Wydziału (+48 618784053, w godzinach urzędowania), celem ustalenia aktualnych i dogodnych możliwości oraz sposobu złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia dokumentacji sprawy.

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Poznania - Organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskazane w uzasadnieniu decyzji.

KOS-V.6220.172.2019

od 2020-05-26 do 2020-06-29

KOS-V.6220.166.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w toku postępowania toczącego się na wniosek Inwestora Costructa Plus Sp. z o.o. Sp.k., ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań, reprezentowanego przez Panią Katarzynę Wrzesińską oraz Pana Piotra Pawłowskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalno-usługowo-handlowego z parkingiem podziemnym - Budynek A, Budynek B, planowanego do realizacji w Poznaniu na działkach ewidencyjnych nr 21/3, cz. 21/4, 21/5, cz. 22/1, cz. 23, arkusz 10, obręb Jeżyce

zawiadamia Strony

- o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie
z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy
ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę
(+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.166.2019

od 2020-05-26 do 2020-06-09

KOS-V.6220.52.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z zm.), zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

o wszczęciu na wniosek z dnia 10.04.2020 r. Pana Juliana Kaluby reprezentującego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, działającą w imieniu Miasta Poznań, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ul. Kolejowej w Poznaniu (od ul. K. Potockiej do ul. Gąsiorowskich)"

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z treścią uzupełnionego wniosku obejmuje działki nr :

-        44/8, 44/19, ark. 35, obręb: Łazarz (39);

-        207/4, 206, 207/3, 210, 203, 207/16, 202/2, 200, 198/2, 207/14, 207/13, 207/12, 207/15, 207/5, 207/11, 207/10, 207/9, 207/8, 207/7, 167/4, 167/5, ark. 32, obręb: Łazarz (39);

-        139/20, 139/19, 139/18, 139/17, 139/16, 125, 139/3, 139/15, 139/14, 139/13, 139/2, 139/12, 112/1, 112/4, 139/11, 139/10, 139/9, 99, 91/22, 139/8, 91/3, 139/7, 139/5; ark. 32, Łazarz (39);

-        39/11, 72/8, 72/7, 72/3, 39/13, 39/16, 39/14, 72/10, 39/10, 39/15, 39/9, 39/7,  39/8, 38/5, 38/12, 38/4, ark. 10, obręb: Łazarz (39).

Zgodnie z treścią złożonego wniosku, Inwestor zamierza realizować planowaną inwestycję na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1474 ze zm.), o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania - przy ul. Gronowej 22a, pokój 103 (pn-pt od 7.30-15.30). Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu  telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784083).

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania administracyjnego zainteresowane strony mogą składać osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a w Poznaniu w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wydziału.  Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.52.2020

od 2020-05-25 do 2020-06-08

KOS-V.6220.200.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w toku postępowania toczącego się na wniosek Inwestora  GGW Winogrady 2 Sp. z o.o., ul. Hawelańska 9/41, 61-625 Poznań, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Mercik-May, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zespół budynków mieszkalnych z usługami oraz podziemną halą garażową przy ulicy Hawelańskiej/Lechickiej w Poznaniu", planowanego do realizacji na działkach nr 2/27, 2/31 i 2/33, ark. 09, obręb 52

zawiadamia Strony

- o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie
z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy
ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę
(+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.200.2019

od 2020-05-25 do 2020-06-08

KOS-V.6220.188.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), spełniając wymóg art. 10 przywołanej ustawy oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w toku postępowania toczącego się na wniosek Inwestora WIEPOFAMA DEVELOPMENT SP. z o.o. Sp. k., ul. J. H. Dąbrowskiego 81/85, 60-529 Poznań, reprezentowanego przez Pana Michała Idziakowskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci ciepłowniczej DN500 w rejonie ul. Dąbrowskiego/Kościelnej w Poznaniu

zawiadamia Strony

- o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie
z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy
ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę
(+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_swiderska@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.188.2019

od 2020-05-25 do 2020-06-08

KOS-V.6220.33.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, spełniając wymóg art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 256) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy

zawiadamia Strony

iż wezwał pełnomocnika Inwestora: Pana Adama Brzezińskiego, P.T.H. ATEST Sp. z o.o., ul. Orna 20A, 61-671 Poznań (Inwestor - Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań) do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Południowe źródło ciepła dla m. Poznania zlokalizowane w Poznaniu ul. Kopanina 26A (działki nr 10/4 i 11/2, arkusz 19, obręb 35 Górczyn).

KOS-V.6220.33.2020

od 2020-05-27 do 2020-06-09

KOS-V.6220.41.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony

 • wszczęciu postępowania na wniosek spółki: Veolia Energia Poznań S.A. z/s przy ul. Energetycznej 3 w Poznaniu, reprezentowanej przez Pełnomocnika: Pana Przemysława Lipieckiego, dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa istniejącej sieci cieplnej 2xDN800 w obrębie ul. Pustej/Warszawskiej w Poznaniu", zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 4/24, 4/25, 4/26, 9/7, 9/6 arkusz 33 oraz 1/65, 1/10, 1/11, 1/67, 1/6, 1/5, 2/3, 2/4 arkusz 32, obręb Główna,
 • przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się zainteresowane Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, pokój 103 w godzinach urzędowania (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, celem sprawnej obsługi).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.41.2020

od 2020-05-22 do 2020-06-06

KOS-V.6220.38.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2081 z zm.), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, w toku postępowania  administracyjnego  zainicjowanego wnioskiem planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: Prologis Poland XLIII Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana  Krzysztofa Skolimowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "rozbudowa zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą techniczną" przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 21/3, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 23/2, 23/3, 23/4, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9,23/10,23/14, 23/13, 23/17, 24/20, ark. 11, obręb: Junikowo w Poznaniu przy ul. Sycowskiej"

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

o przekazaniu na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1), 2) i 4), zgodnie z  art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.; zwanej dalej: ustawą ooś) pismem z dnia 12.05.2020 r.:

-         kopii ww. wniosku z 9.03.2020 r.,o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z karta informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną 9.03.2020 r.,

-         kopia wezwania do uzupełnienia z 31.03.2020 r.

-         kopia pisma (uzupełnienia do karty informacyjni przedsięwzięcia ) z 16.04.2020r. 

wraz z informacją o kwalifikacji inwestycji do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z: § 3 ust. 1 pkt 58 lit. b, § 3 ust.1 pkt 37, pkt. 54 lit. b, pkt 62 a także zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

do organów:

 1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko (ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań)
 2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań)
 3. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu (ul. Szewska 1, 61-760 Poznań) 

z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

KOS-V.6220.38.2020 

od 2020-05-20 do 2020-06-03

KOS-V.6220.38.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z zm.), zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego:

o wszczęciu na wniosek z dnia 9.03.2020 r. doręczony tut. organowi dnia 10.03.2020 r., uzupełniony dnia 23.04.2020 r.  (pismem z dnia 16.04.2020 r.) oraz dnia 11.05.2020r. (pismem z 8.05.2020 r.)  przez planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: Prologis Poland XLIII Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Krzysztofa Skolimowskiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "rozbudowa zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą techniczną" przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 21/3, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 23/2, 23/3, 23/4, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9,23/10,23/14, 23/13, 23/17, 24/20, ark. 11, obręb: Junikowo w Poznaniu przy ul. Sycowskiej".

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania - przy ul. Gronowej 22a, pokój 103 (pn-pt od 7.30-15.30). Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a w Poznaniu, w godzinach urzędowania. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy
e-PUAP.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID -19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48618784083 pn-pt od 7.30-15.30) poprzez pocztę elektroniczną na adres: katarzyna_waclawek@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Biorąc po uwagę fakt, iż liczba ustalonych stron w postępowaniu przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tut. organ stosuje art. 49 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i obwieszczeniem powiadamia strony o toczącym się postępowaniu i jego kolejnych etapach oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA W ZAŁĄCZNIKU

KOS-V.6220.38.2020  

od 2020-05-20 do 2020-06-03

KOS-V.6220.46.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamia Strony

 • o wszczęciu postępowania na wniosek: Aquanet S.A. z/s przy ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Kalinę Żołądkowską, postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w ulicach: Nad Przeźmierką, Bojerowa w Poznaniu, planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 15/7, 15/3, 16, 12/7, 18/2, 12/10, 26 arkusz 05, dz. nr 17, 25, 18/1 arkusz 04 obręb Wielkie, dz. nr 740/3 arkusz 06, obręb Kiekrz;
 • przekazaniu wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się zainteresowane Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, pokój 103 w godzinach urzędowania (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, celem sprawnej obsługi).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.46.2020

od 2020-05-20 do 2020-06-03