Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty dotyczące konkursów na dyrektorów miejskich instytucji kultury


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty dotyczące konkursów na dyrektorów miejskich instytucji kultury

Komunikat Termin ważności

Informacja po zakończeniu obrad Komisji konkursowej ds. wyboru kandydatki lub kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich

Komisja konkursowa do spraw wyboru kandydatki lub kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich obradowała w składzie:

1)    Justyna Makowska - dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania - Przewodnicząca Komisji;

2)    Marcin Kostaszuk - zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania;

3)    Grzegorz Jura - przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania;

4)    Mateusz Adamkowski - dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

5)    Renata Karpińska - naczelnik Wydziału ds. Książki i Animacji Kultury w Departamencie Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

6)    Ilona Kosińska - przewodnicząca Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Bibliotece Raczyńskich;

7)    Roman Kaczmarek - przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu;

8)    Barbara Budyńska - przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich;

9)    Jan Krajewski - prezes Polskiego Związku Bibliotek.

Po analizie przygotowanych przez kandydatki i kandydatów autorskich programów realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Raczyńskich oraz po przeprowadzeniu z nimi rozmów kwalifikacyjnych, Komisja przystąpiła do dyskusji. Następnie wypracowała wspólne stanowisko odnośnie do spełnienia kryteriów oceny przez uczestniczki i uczestników konkursu (zgodnie z par. 4 ust. 5 Regulaminu konkursu oraz trybu pracy Komisji konkursowej ds. wyboru kandydatki lub kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich, będącego załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 389/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 maja 2022 r.).

Na koniec Komisja przystąpiła do głosowania. Spośród dziewięciorga członków, dwie osoby zagłosowały na panią Agnieszkę Borkiewicz, cztery osoby na panią Katarzynę Kamińską, jedna na pana Piotra Pokorę, a dwie wstrzymały się od głosu. W związku z nieuzyskaniem przez żadną z osób startujących w konkursie bezwzględnej większości głosów, Komisja powtórzyła głosowanie (zgodnie z par. 4 ust. 9 ww. Regulaminu konkursu), w wyniku którego dwie osoby zagłosowały na panią Agnieszkę Borkiewicz, dwie wstrzymały się od głosu, a pięć osób oddało głos na panią Katarzynę Kamińską.

Mając powyższe na względzie, Komisja konkursowa do spraw wyboru kandydatki lub kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich postanowiła rekomendować Prezydentowi Miasta Poznania panią Katarzynę Kamińską na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich.

od 2022-07-20 do 2022-08-31

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA DYREKTORA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA DYREKTORA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU

W związku z par. 3 ust 1. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724) Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania informuje, że zamierza się ogłosić konkurs na dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu w styczniu 2023 roku.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: lipiec/sierpień 2023 roku.

od 2022-07-15 do 2023-08-31

Ogłoszenie konkursu na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OGŁASZA KONKURS
   na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora
   Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Do konkursu na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, mogą przystąpić kandydatki lub kandydaci spełniający następujące kryteria wskazane w zarządzeniu Nr 533/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1 lipca 2022 r.:Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (pok. 115) bądź przesyłać na adres ww. wydziału, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 12 sierpnia 2022 r. włącznie (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: KONKURS NA KANDYDATKĘ/KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU, z dopiskiem NIE OTWIERAĆ, a także z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej kandydatki/kandydata.Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego: sierpień/wrzesień 2022 roku.Informacje o działalności oraz o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu kandydatki/kandydaci na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w siedzibie instytucji (Poznań, ul. Św. Marcin 80/82, tel.: 61 646 44 70) oraz w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania (tel.: 61 878 54 55, e-mail: kl@um.poznan.pl).Pełna treść ogłoszenia konkursowego znajduje się w załączniku do pobrania oraz na stronie:https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/533-2022-p,NT00182C2A/

od 2022-07-04 do 2022-09-30

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA DYREKTORA CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA DYREKTORA CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU

W związku z par. 3 ust 1. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724) Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania informuje, że zamierza się ogłosić konkurs na dyrektora Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu w lipcu 2022 roku.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: sierpień/wrzesień 2022 roku.

od 2022-05-17 do 2022-09-30

Rozstrzygnięcie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (protokoły z posiedzeń komisji)

Rozstrzygnięcie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (protokoły z posiedzeń komisji)

od 2020-02-24 do 2025-03-01