Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia dotyczące postępowań o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia dotyczące postępowań o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Komunikat Termin ważności

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA

DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 11c, oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek z dnia 06.09.2022r. zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania, reprezentowanego przez: Pana Marcina Gołka - Wiceprezesa Zarządu Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w Poznaniu oraz Pani Barbary Plenzler-Horváth - dyrektora w Spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, działających przez pełnomocnika substytucyjnego - Pana Bartosza Kańtocha,

postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

rozbudowie układu dróg powiatowych (ulice Podolańska, Szczawnicka, Golęcińska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacją skrzyżowania jednopoziomowego ul. Podolańskiej z ul. Lutycką w ramach zadania pn.: "Budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu."

przewidzianej do realizacji na nieruchomościach lub ich częściach:

dz. nr 13/2, 13/5, arkusz 10, obręb 0020 Golęcin; dz. nr 1/1, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 6/3, 6/4, 6/8, 6/9, 7/1, 7/3, 7/4, 8, 9/3, 10/1, 10/2, 10/4, 11, 12/1, 12/2, 13/1, 13/3, 13/4, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, arkusz 12, obręb 0020 Golęcin; dz. nr 2/1, 2/2, 2/4, 3, arkusz 13, obręb 0020 Golęcin; dz. nr 2, 3, 1/234, 1/239, 1/329, arkusz 14, obręb 0020 Golęcin; dz. nr 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 14/44, 14/45, 14/46, 14/70, 14/72, 21/1, 21/2, 21/3, 21/7, arkusz 15, obręb 0020 Golęcin; dz. nr 1/15, arkusz 24, obręb 0020 Golęcin; dz. nr 1/1, 1/2, 1/3, 3, 4/1, 4/2, 6/1, 8, 9/5, 10/4, 10/6, 10/7, 13/2, 15/60, 15/62, 15/63, 15/69, 15/70, 15/71, 15/73, 15/74, 15/75, 15/78, 15/79, 15/80, 15/82, 15/83, 15/87, 15/92, 15/93, 15/94, 15/95, arkusz 25, obręb Golęcin; dz. nr 1/5, 1/7, 1/11, 5/6, 18/9, 24, 26, 27/3, 27/5, 30/4, 30/5, 50, 51, arkusz 36, obręb 0020 Golęcin.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mogą w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań podając sygnaturę akt: UA‑IV.6740.1288.2022

Zgłaszanie jest możliwe tradycyjną pocztą, poprzez ePUAP lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu).

Zapoznanie się z aktami sprawy oraz kontakt z osobami prowadzącymi postępowanie: w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane w dniu jego doręczenia

lub po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania, na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania, a także w prasie lokalnej (art.49 Kpa w zw. art.11d ust. 5 ustawy).

Z dniem niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna (art.11d ust. 9 i 10 ustawy).

od 2022-11-18 do 2022-12-02