Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa

Komunikat Termin ważności

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny

Prezydent Miasta Poznania informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ul. Suwalskiej, przeznaczonej do zbycia na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 371/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 maja 2022 r.

od 2022-05-12 do 2022-06-03

ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Podolany, rejon ul. Strzeszyńskiej - działka 15/1

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Poznaniu:

rejon ul. Strzeszyńskiej obręb Podolany arkusz 08 działka 15/1 (RIVa) pow. 1263 mKW PO1P/00121062/0.

W przetargu mogą brać udział właściciele / użytkownicy wieczyści działki 10 (obręb Podolany arkusz 08) oraz działki 86 (obręb Podolany arkusz 06), jeżeli:

  1. wniosą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do 7 lipca 2022 r. oraz
  2. dokonają pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargunie później niż 7 lipca 2022 r. do godziny 15:00 w Sali Obsługi Klienta Wydziału Gospodarki
     Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, w zamkniętej kopercie z napisem: Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu - ul. Strzeszyńska działka 15/1.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności / prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości sąsiedniej (aktualny wydruk z Elektronicznej Księgi Wieczystej), a w przypadku nieujawnionego w KW aktualnego stanu prawnego także inne dokumenty poświadczające prawo do nieruchomości).

Przetarg odbędzie się 14 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, Sala 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-05-12 do 2022-07-14

ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Podolany, rejon ul. Strzeszyńskiej - działka 16/1

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Poznaniu:

rejon ul. Strzeszyńskiej obręb Podolany (28) arkusz 08 działka 16/1 (RIVa) pow. 520 m2 KW PO1P/0000125595/3.

W przetargu mogą brać udział właściciele / użytkownicy wieczyści działki 12/2 (obręb Podolany arkusz 08) oraz działki 86 (obręb Podolany arkusz 06), jeżeli:

  1. wniosą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do 7 czerwca 2022 r. oraz
  2. dokonają pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargunie później niż 7 czerwca 2022 r. do godziny 15:00 w Sali Obsługi Klienta Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, w zamkniętej kopercie z napisem: Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu - ul. Strzeszyńska działka 16/1.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności / prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości sąsiedniej (aktualny wydruk z Elektronicznej Księgi Wieczystej), a w przypadku nieujawnionego w KW aktualnego stanu prawnego także inne dokumenty poświadczające prawo do nieruchomości).

Przetarg odbędzie się 14 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, Sala 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-05-11 do 2022-06-14

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. M. Gruchmanowej - działka 1/393 oraz działka 1/394 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/393 (RIVb) pow. 604 m2 KW PO1P/00318232/1

- ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/394 (RIVb) pow. 603 m2 KW PO1P/00318232/1

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 14 lipca 2022 r.

Przetargi odbędą się 21 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-05-16 do 2022-07-21

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. E. Waśniowskiej działki 5/825 i 5/826 - teren pod zabudowę jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

- ul. Emilii Waśniowskiej - obręb Strzeszyn arkusz 07 działka 5/825 (RV) - pow. 390 m2 KW PO1P/00165176/2,

- ul. Emilii Waśniowskiej - obręb Strzeszyn arkusz 07 działka 5/826 (RV) - pow. 433 m2 KW PO1P/00165176/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 19 maja 2022 r.

Przetargi odbędą się dnia 26 maja 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-04-21 do 2022-05-26

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. E. Waśniowskiej dz. 5/823 i 5/824 - teren pod zabudowę jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

- ul. Emilii Waśniowskiej - obręb Strzeszyn arkusz 07 działka 5/823  (RV) - pow. 390 m2 KW PO1P/00165176/2,

- ul. Emilii Waśniowskiej - obręb Strzeszyn arkusz 07 działka 5/824  (RV) - pow. 390 m2 KW PO1P/00165176/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 12 maja 2022 r.

Przetargi odbędą się dnia 19 maja 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-04-15 do 2022-05-19

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. M. Gruchmanowej - działka 1/391 oraz działka 1/392 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/391  (RIVb) pow. 601 m2 KW PO1P/00318232/1

- ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/392  (RIVb) pow. 631 m2 KW PO1P/00318232/1

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 15 czerwca 2022 r.

Przetargi odbędą się dnia 23 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-04-15 do 2022-06-23

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. M. Gruchmanowej - działka 1/389 oraz działka 1/390 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/389 (RIVb) pow. 655 m2 KW PO1P/00318232/1

ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/390 (RIVb) pow. 602 m2 KW PO1P/00318232/1

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 2 czerwca 2022 r.

Przetargi odbędą się dnia 9 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-04-01 do 2022-06-09