Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 48/2021

OTWARTY KONKURS OFERT NR 48/2021 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI RAD OSIEDLI W OBSZARZE "DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM" W 2021 ROKU

Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji.

Planowany koszt - 37 500,00 zł.

od 2021-03-25 do 2021-04-15

OTWARTY KONKURS OFERT NR 45/2021 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE: "DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM" W ROKU 2021

Rodzaj zadań publicznych:

Zadanie 1. Animacja seniorów m.in. poprzez działania aktywizujace i angażujące seniorów do zwiększania kontaktów społecznych poprzez wzbogacenie  aktywnych form spędzania wolnego czasu. (70 000,00zł)

Cel zadania 1: zapewnienie uprawnionym seniorom uczestnictwa w działaniach animacyjnych, aktywizujących, sprzyjających zwiększeniu kontaktów społecznych poprzez udział w aktywnych formach spędzania czasu wolnego.

Zadanie 2. Aktywizacja cyfrowa seniorów. (70 000,00)

Cel zadania 2: włączanie seniorów w życie społeczne poprzez działania, które pozwolą nabyć oraz podnieść kompetencje cyfrowe seniorów, zwiększyć umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami, a także propagowanie i wdrażanie rozwiązań pozwalających na włączenie społeczne zwiększające bezpieczeństwo osób starszych.

Planowane wydatki ogółem:140 000,00zł

od 2021-03-12 do 2021-12-31

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 30/2021 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 30/2021 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2021 roku na podstawie zarządzenia nr 181/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 4 marca 2020 roku.

od 2021-03-05 do 2021-12-31

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert nr 7/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert nr 7/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku, na podstawie zarządzenia nr 1068/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2020 roku.

od 2020-12-31 do 2021-12-31

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert nr 7/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert nr 7/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku, na podstawie zarządzenia nr 1065/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2020 roku.

od 2020-12-31 do 2021-12-31