Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia dotyczące wydanych decyzji o warunkach zabudowy z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia dotyczące wydanych decyzji o warunkach zabudowy z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

Komunikat Termin ważności

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

O WYDANIU DECYZJI

O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

informuję

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że 19.01.2023 r. została wydana decyzja nr 21 / 2023 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku z funkcji magazynowej na magazynowo - produkcyjną, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr 64 i 66/4, ark. 18, obręb Strzeszyn, położonych w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że:

- załącznikiem do obwieszczenia (umieszczonego Biuletynie Informacji Publicznej i na elektronicznej tablicy ogłoszeń) jest treść ww. decyzji udostępniona z dniem 01.02.2023 r. na okres 14 dni,

- można złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji sprawy (sygn. UA-II.6730.798.2019) - w trybie określonym w dziale II Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

od 2023-02-01 do 2023-02-15

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu - na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029) - zawiadamia o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu decyzji z dnia 30 listopada 2022 r., nr SKO.GP.4000.744.2022, którą uchylono w całości decyzję Prezydenta Miasta Poznania z dnia 09.06.2022 r., nr 312/2022 (nr sprawy: UA-III.6730.181.2020) w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 55/4, 54/5, 54/7, arkusz 07, obręb Górczyn, położonych w rejonie ul. Wrońskiego/Krauthofera w Poznaniu, i którą przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

od 2023-01-23 do 2023-02-06