Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa

Komunikat Termin ważności

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. M. Gruchmanowej - działki: 1/397, 1/398, 1/399 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/397 (RIVb) pow. 604 m2 KW PO1P/00318232/1

ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/398 (RIVb) pow. 603 m2 KW PO1P/00318232/1

ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/399 (RIVb) pow. 647 m2 KW PO1P/00318232/1

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 19 sierpnia 2022 r.

Przetargi odbędą się dnia 26 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-06-24 do 2022-08-26

protokół dotyczący nieodłatnego nabycia przez Miasto Poznań prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

Protokół dotyczący nieodpatnego nabycia przez Miasto Poznań prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Poznaniu przy ul.  Św. Wincentego, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Śródka, arkusz mapy 06, działka nr 4/6, w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

od 2022-06-14 do 2022-07-14

KOS-V.6220.1.18.2022

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), Prezydent Miasta Poznania

informuje:

  • o wydaniu, na wniosek Inwestora: Karlik Spółka Jawna, ul. Kaliska 28, 61-131 Poznań, reprezentowanego przez Pełnomocnika: Pana Wojciecha Szczepanika decyzji, z dnia 3 czerwca 2022 r., znak: KOS-V.6220.1.18.2022, o zmianie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 2 sierpnia 2019 r. znak: KOS-V.6220.53.2019, zmienionej decyzją z dnia 9 kwietnia 2021 r. znak: KOS-V.6220.125.2020, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków biurowo-handlowo-usługowych z częścią socjalną: budynku salonu samochodowego z serwisem mechanicznym i myjnią oraz budynku blacharni, lakierni z myjnią, w Poznaniu w rejonie ulic Torowej i Urszulanek, na działkach nr 1/13 i 1/47 (arkusz 47, obręb Kobyle Pole),
  • o terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.poznan.pl, dział: Ogłoszenia, decyzje, rejestry; kategoria: Komunikaty Urzędu Miasta Poznania)  na okres 14 dni, tj. od 03.06.2022 r. do 17.06.2022 r.
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z ogólnodostępną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a w godzinach urzędowania.

W związku z powyższym informuje się Strony o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (+48 618784073). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a - wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę
(+48 618784073, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: joanna_grzeskowiak@um.poznan.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

Treść decyzji do wglądu w kolejnym komunikacie (wywieszona w terminie 03.06.2022-17.06.2022)

od 2022-06-03 do 2022-07-04

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Praveen Reddy Sama w osobie adw. Ewelina Pernet-Szóstak.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Praveen Reddy Sama w osobie adw. Ewelina Pernet-Szóstak. IV Rc 470/21

od 2022-06-03 do 2022-07-04

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. M. Gruchmanowej - działka 1/395 oraz działka 1/396 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/395 (RIVb) pow. 604 m2 KW PO1P/00318232/1

- ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/396 (RIVb) pow. 603 m2 KW PO1P/00318232/1

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 21 lipca 2022 r.

Przetargi odbędą się 28 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-05-26 do 2022-07-28

ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Podolany, rejon ul. Strzeszyńskiej - działka 15/1

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Poznaniu:

rejon ul. Strzeszyńskiej obręb Podolany arkusz 08 działka 15/1 (RIVa) pow. 1263 mKW PO1P/00121062/0.

W przetargu mogą brać udział właściciele / użytkownicy wieczyści działki 10 (obręb Podolany arkusz 08) oraz działki 86 (obręb Podolany arkusz 06), jeżeli:

  1. wniosą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do 7 lipca 2022 r. oraz
  2. dokonają pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargunie później niż 7 lipca 2022 r. do godziny 15:00 w Sali Obsługi Klienta Wydziału Gospodarki
     Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, w zamkniętej kopercie z napisem: Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu - ul. Strzeszyńska działka 15/1.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności / prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości sąsiedniej (aktualny wydruk z Elektronicznej Księgi Wieczystej), a w przypadku nieujawnionego w KW aktualnego stanu prawnego także inne dokumenty poświadczające prawo do nieruchomości).

Przetarg odbędzie się 14 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, Sala 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-05-12 do 2022-07-14

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. M. Gruchmanowej - działka 1/393 oraz działka 1/394 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/393 (RIVb) pow. 604 m2 KW PO1P/00318232/1

- ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/394 (RIVb) pow. 603 m2 KW PO1P/00318232/1

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 14 lipca 2022 r.

Przetargi odbędą się 21 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2022-05-16 do 2022-07-21