Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Znajdź oferty pracy

Oferty - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Stan oferty

oferty archiwalne

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
ds. zamówień publicznych
Nr ref.: ZDM.DP.26.2021
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2021-09-29 2021-10-13
specjalista ds. kadr i płac
Nr ref.: CUW-SAZ.110.26.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2021-09-29 2021-10-11
opiekun- zespół dziennych domów pomocy- filia nr 2 klub ogrody
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.50.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2021-09-22 2021-10-04
specjalista ds. fizjoterapii- zespół dziennych domów pomocy
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.51.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2021-09-22 2021-10-04
ds. udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.12.2021
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2021-09-20 2021-09-30
ds. udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.13.2021
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2021-09-20 2021-09-30
ds. aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.10.2021
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2021-09-13 2021-09-30
specjalista ds kadr i płac - pełen etat
Nr ref.: LOXXV.1.2021
Jednostka: XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej
2021-09-13 2021-09-30
specjalistads bhp
Nr ref.: 5/2021
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu (CKU, CKP, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, LOD, Technikum Elektroniczno-Mechaniczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1)
2021-09-17 2021-09-28
kierownik działu opiekuńczo-edukacyjnego (3/4 etatu) / opiekun (1/4 etatu)- poznański zespół żłobków
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.49.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2021-09-17 2021-09-27
specjalista ds. kadr i płac
Nr ref.: CUW-SAZ.110.25.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2021-09-15 2021-09-27
ds.obsługi informatycznej
Nr ref.: MPU-KP/1000-10/21
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
2021-08-27 2021-09-26
nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
Nr ref.: ZSS/KD/120/12/21
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu, Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 w Poznaniu)
2021-08-25 2021-09-24
nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
Nr ref.: ZSS/KD/120/13/21
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu, Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 w Poznaniu)
2021-08-25 2021-09-24
ds. utrzymania i rozwoju infrastruktury towarzyszącej ptz oraz parkingów parkuj i jedź
Nr ref.: ZTM.DZ.1110.13.2021
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2021-08-27 2021-09-20
dyrektor domu pomocy społecznej (ul. ugory)
Nr ref.: PMP/147/2021
Inna jednostka: Prezydent Miasta Poznania
2021-08-18 2021-09-20
główny księgowy
Nr ref.: 1/2021
Jednostka: Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela (XXX LO, Technikum Polig.-Administr.,BS I stopnia nr 7, Szkoła Polic. Nr 30 dla Dorosłych, XXX LO dla Dorosłych)
2021-09-06 2021-09-19
ds. sprzedaży bezpośredniej
Nr ref.: ZTM.DZ.1110.12.2021
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2021-08-27 2021-09-15
ds. weryfikacji i aktualizacji
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.8.2021
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2021-08-03 2021-09-15
stanowisko ds. analiz i projektów społeczno - ekonomicznych
Nr ref.: 2/08/2021
Jednostka: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
2021-08-16 2021-09-14

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221) § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępne na stronie: bip.geopoz.poznan.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.