Oferty pracy - Urząd Miasta Poznania

Znajdź oferty pracy

Oferty - Urząd Miasta Poznania

Stan oferty

oferty archiwalne

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
ds. udostępniania informacji o środowisku
Nr ref.: KOS/109/2021
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2021-07-05 2021-07-18
broker informacji merytorycznej
Nr ref.: PK/110/2021
Wydział: Biuro Poznań Kontakt
2021-07-01 2021-07-15
ds. księgowości
Nr ref.: FN/106/2021
Wydział: Wydział Finansowy
2021-06-29 2021-07-14
ds. inicjatyw realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi
Nr ref.: ZSS/103/2021
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2021-06-29 2021-07-13
ds. planowania i analiz budżetu
Nr ref.: OW/102/2021
Wydział: Wydział Oświaty
2021-06-22 2021-07-11
ds. analiz ekonomicznych
Nr ref.: NW/100/2021
Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
2021-06-22 2021-07-11
ds. analiz i wdrożeń
Nr ref.: IN/82/2021
Wydział: Wydział Informatyki
2021-06-17 2021-07-08
ds. zezwoleń i kontroli
Nr ref.: GK/97/2021
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
2021-06-16 2021-07-05
ds. dzierżaw, najmu i użyczeń
Nr ref.: GN/94/2021
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2021-06-24 2021-07-04
kierownik oddziału informacyjno-programowego
Nr ref.: KOS/90/2021
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2021-06-16 2021-07-04
ds. nadzoru inwestorskiego
Nr ref.: WJPM/95/2021
Wydział: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
2021-06-11 2021-07-04
ds. analiz prawnych i nadzoru nad jednostkami pomocniczymi
Nr ref.: WJPM/96/2021
Wydział: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
2021-06-11 2021-07-04
ds. kontroli finansowej
Nr ref.: KO/88/2021
Wydział: Biuro Kontroli
2021-06-11 2021-07-02
ds. inwestycji ogólnomiejskich
Nr ref.: UA/101/2021
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
2021-06-21 2021-07-01
ds. zgromadzeń i koordynacji centrum zarządzania kryzysowego
Nr ref.: ZKB/92/2021
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
2021-06-10 2021-06-30
ds. orzecznictwa w zakresie rejestracji pojazdów
Nr ref.: SOUK/98/2021
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
2021-06-16 2021-06-27
ds. organizacyjnych
Nr ref.: KOS/76/2021
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
2021-06-11 2021-06-27
kierownik oddziału księgowości urzędu miasta
Nr ref.: FN/91/2021
Wydział: Wydział Finansowy
2021-06-08 2021-06-23
ds. archiwizacji
Nr ref.: OR/93/2021
Wydział: Wydział Organizacyjny
2021-06-10 2021-06-20
ds. zarządzania nieruchomościami
Nr ref.: GN/80/2021
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2021-06-01 2021-06-16

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221) § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępne na stronie: bip.geopoz.poznan.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.