Oferta: wychowawca

Data publikacji: 2022-04-21
Nr ref.: POWZ.D.1/2022
Jednostka: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek"
Stanowisko: wychowawca
Informacje dodatkowe: praca na zastępstwo pełen etat

Zakres podstawowych czynności

1. Prowadzenie indywidualnej pracy z dzieckiem oraz pracy z grupą dzieci.

2. Opracowywanie planu pomocy dziecku oraz prowadzenia karty pobytu dziecka.

3. Udział w  pracach zespołu do spraw okresowej oceny dziecka.

4. Współpraca z  rodziną dziecka, z  osobami biorącymi udział w  procesie wychowawczym dziecka, z  sądem oraz innymi instytucjami.

5. Dbanie o bezpieczeństwo powierzonych wychowanków oraz o właściwą atmosferę w grupie wychowawczej.

6. Pomoc wychowankom w nauce oraz kontrola ich postępów w nauce.

7. Dbałość o wygląd zewnętrzy wychowanków oraz zachowanie przez nich higieny osobistej.

8. Nadzór nad zachowaniem czystości i porządku w pomieszczeniach zajmowanych przez dzieci.

9. Kontrola przepustek udzielanych wychowankom.

10. Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem przez wychowanków "kieszonkowym".

11. Systematyczne informowanie wychowanków o podejmowanych wobec nich działaniach.

12. Angażowanie wychowanków do pracy na rzecz Domu Dziecka i środowiska.

13. Realizacja zadań wynikających z planu pomocy dziecku.

14. Rzetelne prowadzenie dokumentacji wychowanków.

Wymagania obowiązkowe

Niezbędne:

Wykształcenie wyższe - pedagogika, pedogogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny kierunek, którego program obejmuje resocjalizację

Pożądane:

Wykształcenie wyższe magisterskie - pedagogika pedagogika specjalna oraz psychologia

Wymagania dodatkowe

kurs dla wychowawców, kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży oraz inne ukońcczone szkolenia i kursy przydatne do pracy z dziećmi i młodzieżą

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, kserokopia dyplomu ukończenia uczelni, kserokopie ukończonych kursów, szkoleń. oświadczenie o niekaralności.

Inne informacje:

praca zmianowa w tym w porze nocnej

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek", ul. Suwalska 193, 60-461 Poznań w terminie do 2022-05-09.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Barbara Piasecka
Data wytworzenia informacji: 2022-04-21 00:00
Opis zmian: oferta pracy (Aktualizacja)
Opublikował(a): Barbara Piasecka
Data i godzina publikacji: 2022-04-21 12:35