Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-10-18 14:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

  1. Projekt uchwały (PU 1048/21) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
  2. Projekt uchwały (PU 1046/21) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  3. Projekt uchwały (PU 1042/21) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
  4. Projekt uchwały (PU 1041/21) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za posiłki oraz zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu, będące w zakresie zadań własnych gminy.
  5. Projekt uchwały (PU 1040/21) zmieniającej uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.
  6. Sprawozdania finansowe spółek z udziałem Miasta Poznania:

- MPK Poznań Sp. z o.o.

- Targowiska Sp. z o.o.

7.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku.

8.Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Komisja Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego RMP
Data wytworzenia informacji: 2021-10-11
Opis zmian: dodanie zaproszenia (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Magdalena Szumilas
Data i godzina publikacji: 2021-10-11 09:45