Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-05-05 13:30

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 874/21) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 875/21) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 876/21) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 877/21) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 878/21) w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 879/21) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 880/21) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 881/21) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 882/21) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 883/21) w sprawie podziału obszaru Miasta Poznania na sektory.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 858/21) w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Poznania w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

12. Zagospodarowanie wód powierzchniowych w Parku Rataje.

13. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Konrad Zaradny - Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wytworzenia informacji: 2021-04-28
Opis zmian: nowe posiedzenie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Prager
Data i godzina publikacji: 2021-04-28 13:13