Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2021-03-29 14:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

 1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 805/21) w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania polegających na przygotowaniu i wdrożeniu na terenie Miasta Poznania programu preferencji dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, posiadających odznaczenie III stopnia.
 2. Opiniowanie projektu uchwały (PU 813/21) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/164/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta Poznania lub działających na jego zlecenie.
 3. Opiniowanie projektu uchwały (PU 818/21) w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2021.
 4. Opiniowanie projektu uchwały (PU 830/21) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 5. Opiniowanie projektu uchwały (825/21) zmieniająca uchwałę Nr LXIX/717/IV/2005 RMP z dnia 10 maja 2005 r. ws. ustalenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach r. szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 6. Opiniowanie projektu uchwały (PU 832/21) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/359/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 
 7. Opiniowanie projektu uchwały (PU 811/21) w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania na terenie miasta Poznania.
 8. Opiniowanie projektu uchwały (PU 815/21) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Lasów Poznańskich z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu.
 9. Opiniowanie projektu uchwały (PU 823/21) w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032".
 10. Opiniowanie projektu uchwały (PU 817/21) zmieniająca uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.
 11. Opiniowanie projektu uchwały (PU 816/21) w sprawie udzielenia dotacji w 2021 r. Klasztorowi Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.
 12. Opiniowanie projektu uchwały (PU 831/21) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca
Data wytworzenia informacji: 2021-03-22
Opis zmian: posiedzenie KBFPiNW (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Monika Zemlak
Data i godzina publikacji: 2021-03-22 14:08