Oferta: ds. windykacji

Data publikacji: 2020-02-11
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.3.2020
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
Stanowisko: ds. windykacji
Informacje dodatkowe: 1 etat, umowa o pracę, pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym

Data rozstrzygnięcia oferty

2020-02-27

Zakres podstawowych czynności

-   Prowadzenie spraw związanych z: przypisywaniem obciążeń w przypadku nienależnie pobranych świadczeń oraz przekazywaniem należności do egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

-   Prowadzenie spraw związanych z egzekwowaniem opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

-   Przygotowywanie projektów upomnień, tytułów wykonawczych i korespondencji.

-   Prowadzenie monitoringu należności oraz przygotowywanie sprawozdań w tym zakresie.

-   Obsługa klientów w zakresie realizowanych zadań związanych z należnościami i windykacją.

-    Uzupełnianie bazy danych w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania obowiązkowe

-    Wykształcenie średnie.

-    Doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno-biurowej (minimum 6 miesięcy).

-    Umiejętność obsługi klienta i rozwiązywania problemów.

-    Umiejętność efektywnego zarządzania czasem.

-    Umiejętność pracy w zespole i budowania dobrych relacji ze współpracownikami.

-    Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego.

-    Umiejętność radzenia sobie ze stresem i umiejętność pracy pod presją czasu.

-    Otwartość, komunikatywność oraz zdolności analityczne.

-    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych.Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

oraz akty wykonawcze do wyżej wskazanych ustaw.

-    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

-    Wykształcenie wyższe (prawo, administracja, politologia, polityka społeczna, socjologia, finanse publiczne i inne pokrewne).

-    Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej (minimum 6 miesięcy).

-    Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz zadań statutowych Centrum.

Wymagane dokumenty

-    Kwestionariusz osobowy kandydata (wypełnij formularz).

-    Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.1282) - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Proces rekrutacji obejmuje:

I etap: Analizę dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności profilu kandydata z wymaganiami niezbędnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze.

II i III etap: Test kwalifikacyjny dotyczący znajomości przepisów wskazanych  w wymaganiach niezbędnych oraz rozmowę kwalifikacyjną przed komisją ds. naboru.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

-    Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazd do budynku, w budynku znajduje się winda).

-    Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

-    Praca na stanowisku związana jest z obsługą klienta.

-    Pracodawca realizuje wewnętrzny projekt "Poznańskie Centrum Świadczeń - Pracodawca przyjazny niepełnosprawnym" zgodny z Poznańskim Programem Integracji i Aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2016-2020.

-    Pracodawca przyjazny rodzinie.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych):

-    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił 6%.

Składanie ofert

w formie elektronicznej na formularzu wskazanym w części "Wymagane dokumenty" do dnia 2020-02-21 do godz. 23:59.

lub w formie tradycyjnej:

Informacja o wyniku naboru

wynik_wind.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla późniejszych procesów rekrutacji.

Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
c) żądania usunięcia danych, gdy:
- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
- po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych;
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
- osoby te kwestionują prawidłowość danych;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Suszek
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-27 15:09 - wynik_wind (Aktualizacja)