Drugi Zastępca Prezydenta Mirosław Kruszyński

Mirosław Kruszyński - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2010-2014

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 120 tel. 61 878 53 20, kom. 603 608 423, email: prezydent@um.poznan.pl

Nadzoruje

 • Ogród Zoologiczny;
 • Palmiarnię Poznańską;
 • Usługi Komunalne;
 • Zakład Lasów Poznańskich;
 • Zakład Robót Drogowych;
 • Zarząd Dróg Miejskich;
 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych;
 • Zarząd Transportu Miejskiego.";

Reprezentuje Miasto na zewnątrz i sprawuje nadzór właścicielski poprzez Biuro Nadzoru Właścicielskiego w spółkach z udziałem Miasta, m.in. Aquanetem S.A., MPK sp. z o.o. oraz miejskimi instytucjami kultury oraz samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej.

Zakres zadań

 • opracowywanie i organizacja rozwoju infrastruktury technicznej Miasta
 • komunikacja drogowa
 • inwestycje inżynierskie
 • inwestycje z udziałem ludności
 • nadzór nad funkcjonowaniem służb komunalnych i utrzymaniem czystości
 • inwentaryzacja mienia komunalnego
 • gospodarowanie nieruchomościami
 • gospodarka odpadami
 • przekształcenia własnościowe i organizacyjne miejskich jednostek organizacyjnych oraz komunalnych osób prawnych
 • prowadzenia spraw związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Miasta
 • nadzór nad zagospodarowaniem mienia komunalnego przekazanego Miastu w wyniku przekształceń jednostek komunalnych, decyzji administracyjnych i czynności cywilnoprawnych
 • koordynacja polityki mieszkaniowej Miasta i zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
 • gospodarka komunalnymi lokalami użytkowymi

II Zastępca Prezydenta Miasta Poznania - zastępca prezydenta do spraw infrastruktury, gospodarki komunalnej i gospodarki nieruchomościami.

Życiorys

Urodził się 23.04.1960 r. w Dziarnowie k. Inowrocławia. Żonaty - żona Jolanta, dwie córki - Joanna i Barbara. Szkołę średnią ukończył w Inowrocławiu. Wykształcenie wyższe - mgr inż. mechanik. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budowy Maszyn. W czasie studiów, w roku 1982 aresztowany i więziony za działalność polityczną w NZS.
W 1987 r. ukończył studia i podjął pracę w Ostrowie Wlkp., w Zakładach Automatyki Przemysłowej MERA ZAP, jako technolog. W 1990 roku Rada Miejska Ostrowa Wlkp. powierzyła mu funkcję Prezydenta Miasta, którą pełnił do 2002 r. Jest autorem koncepcji przekształceń w gospodarce komunalnej samorządu Ostrowa Wlkp. oraz uwłaszczenia mieszkańców majątkiem komunalnym. Rozwiązania stosowane w Ostrowie Wlkp. w latach 1990-2002 uznane zostały za modelowe i nazwane tzw. "ostrowskim modelem zarządzania".
W latach 1996-2002 z jego inicjatywy Ostrów Wlkp. pięciokrotnie emitował obligacje, pozyskując w ten sposób środki finansowe na budowę i modernizację dróg. Obligacje Ostrowa były notowane na rynku publicznym. Zdolność kredytowa samorządu Ostrowa Wlkp. w latach 1997-2002 była oceniana na poziomie "A-". Mirosław Kruszyński uczestniczył w pracach zespołu opracowującego dokumentację niezbędną dla otwarcia rynku publicznego dla jednostek samorządu terytorialnego. Na zaproszenie premiera rządu RP uczestniczył w pracach zespołu opracowującego Deklarację Obywatelską - "Edukacja dla Rozwoju".
Jest laureatem wielu wyróżnień m.in. małej kryształowej piramidy w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce Menedżer Roku 1997, samorządowej nagrody im. Grzegorza Palki w r. 1998. W 2005 r. uczestniczył w programie rządu polskiego MSZ dotyczącego transferu doświadczeń z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego, pozyskiwania środków na inwestycje, skierowanego do samorządów Gruzji. W 2006 r. został uhonorowany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Srebrnym Medalem "Labor Omnia Vincit" za krzewienie idei pracy organicznej. W r. 2010 Rada Miasta Ostrowa Wlkp. przyznała mu medal Republiki Ostrowskiej z nr 1, za wieloletnią pracę dla mieszkańców Ostrowa Wlkp. W 2011 odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi na rzecz społeczności lokalnej oraz za osiągnięcia w pracy samorządowej. W roku 2012 Kapituła Krzyża Zasługi "Semper Fidelis" na wniosek Wielkopolskiego Związku Solidarności Polskich Kombatantów, odznaczyła Mirosława Kruszyńskiego Krzyżem Zasługi "Semper Fidelis". Kapituła doceniła pracę na rzecz mieszkańców Poznania, za umiejętność rozwiązywania trudnych problemów i podejmowanie dialogu z przedstawicielami grup społecznych miasta, związkami zawodowymi, Związkiem Kombatantów.

Jest wielu publikacji nt. zarządzania gospodarką komunalną, finansami, analiz wielokryterialnych w zarządzaniu miastem. W roku 2002 powierzono mu funkcję Z-cy Prezydenta Poznania do spraw infrastruktury i gospodarki komunalnej. Od czerwca 2006 prowadzi także sprawy związane z gospodarką nieruchomościami. Koordynuje przygotowanie i realizację dużych projektów infrastrukturalnych dofinansowywanych ze środków UE - m.in. przebudowa ul. Głogowskiej, wiaduktów i obiektów inżynierskich, Zintegrowanego Dworca Autobusowego na os. Jana III Sobieskiego, trasy tramwajowej przez Most Św. Rocha, trasy na Franowo, przedłużenia trasy PST do Dworca Zachodniego, przebudowy wiaduktu w Antoninku, wielu ulic m.in. Bukowskiej, Grunwaldzkiej, Ronda Kaponiera. Nadzorował projekt realizowany z Funduszu Spójności "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla Poznania". Sprawuje nadzór nad realizacją projektu "System Gospodarki Odpadami", współfinansowanego ze środków UE. Nadzorował  projekt realizacji Słoniarni oraz od 2005 roku Term Maltańskich. Nadzoruje projekty związane z budową mieszkań komunalnych.

Metryczka

Opis zmian: uzupełnienie nr telefonu komórkowego (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2014-01-08 09:28