Sekretarz Miasta Stanisław Tamm

Stanisław Tamm - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2010-2014

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 127, tel. 61 878 53 26, fax 61 878-54-31, kom. 603 608 296, email: prezydent@um.poznan.pl

Nadzoruje

 • Poradnię Zakładową;
 • Urząd Stanu Cywilnego;
 • Wydział Informatyki;
 • Wydział Komunikacji;
 • Wydział Spraw Obywatelskich;
 • Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta;
 • Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu;
 • Poznańskie Centrum Świadczeń.".

Zakres zadań

Do zakresu zadań należy prowadzenie spraw:

 • zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających sprawną realizację zadań Urzędu
 • zapewnienia przestrzegania przez wydziały i biura delegatur obowiązujących procedur administracyjnych, stałego podnoszenia jakości pracy Urzędu
 • nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami Urzędu, z wyłączeniem dyrektorów, ich zastępców i radców prawnych
 • informatyzacji jednostek Urzędu oraz koordynowania rozwoju informatyki w miejskich jednostkach organizacyjnych
 • nadzoru nad ewidencją zdarzeń stanu cywilnego
 • nadzoru nad realizacją zadań dotyczących ewidencji ludności, dokumentów tożsamości, zbiórek i zgromadzeń publicznych, zmian imion i nazwisk, obywatelstwa, powszechnego obowiązku obrony, stowarzyszeń
 • nadzoru nad prawidłowością zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, udzielanych przez Urząd Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne
 • wykonywania kompetencji kierownika jednostki przewidzianych przepisami dotyczącymi zamówień publicznych
 • nadzoru nad rejestracją i ewidencją pojazdów oraz przyznawaniem uprawnień do kierowania pojazdami
 • jednostek pomocniczych Miasta
 • realizacji umowy serwisu brokerskiego
 • sporządzania testamentów w trybie art. 951 Kodeksu cywilnego

Życiorys

Jest absolwentem Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej, studiów podyplomowych z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych "Akademia Liderów Samorządowych" w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a także licznych kursów i szkoleń dotyczących organizacji, zarządzania i nadzoru  w instytucjach gospodarczych i administracji publicznej.

Pracował w Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" na stanowisku głównego specjalisty ds. restrukturyzacji.  W latach 1991- 1998 pełnił funkcje wicewojewody i wojewody konińskiego a następnie w latach 1999 - 2001 wicewojewody i wojewody wielkopolskiego w szczególności zajmując się problematyką strategii rozwoju gospodarczego regionów, przekształceniami własnościowymi przedsiębiorstw państwowych i komunalizacją mienia państwowego, wdrożeniem reformy administracji publicznej i ochrony zdrowia, nadzorem nad samorządem terytorialnym oraz koordynował działania służące poprawie bezpieczeństwa publicznego.

W latach 2002-2003 kierował biurem regionalnym  Megadex S.A.

Od 2004 roku pracuje w Urzędzie Miasta Poznania, najpierw na stanowisku dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej, a od stycznia 2010 roku sprawuje funkcję Sekretarza Miasta Poznania, realizując między innymi zadania związane z zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania urzędu i jednostek pomocniczych miasta, informatyzacją urzędu, obsługą mieszkańców, nadzorem nad ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, ewidencją pojazdów i przyznawaniem uprawnień kierowcom oraz nadzorem nad bezpieczeństwem informacji i realizacją zamówień publicznych.

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2014-01-08 09:31 - uzupełnienie nr telefonu komórkowego (Aktualizacja)