Oferta: główny księgowy

Data publikacji: 2022-11-14
Nr ref.: P117.121.13.2022
Jednostka: Przedszkole Nr 117 im. Czecha
Stanowisko: główny księgowy
Informacje dodatkowe: Praca od 01.01.2023r. na 0,5 etatu

Zakres podstawowych czynności

1.Prowadzenie rachunkowości Przedszkola nr 117.

2.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych (zgodnie z art. 54ustawy z dn.27.08.2009r. o finansach publicznych )

4. Organizacja i kierowanie procesami pracy księgowości , uwzględniająca wymagania prawa, ustalonej praktyki prowadzenia rachunkowości oraz statutu jednostki.

5.Nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej i statystycznej w zakresie danych wynikających z ksiąg rachunkowych.

6.Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdawczości finansowej zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami szczególnymi o rachunkowści budżetowej.

7. Określanie planu kont jednostki , przygotowywanie i aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

8. Sprządzanie i nadzór nad wykonywaniem planu finansowego jednostki budżetowej.

9.Nadzór nad prawidłowym i termniowym świadczeniem przez placówkę zobowiązań prywatno- i publicznoprawnych, w szczególności wobec pracowników , dostawców oraz z tytułu podatków i składek oraz zobowiązań z tyułu wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych.

10. Zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczen spornych oraz spłat zobowiązań.

11. Ścisła współpraca z osobami odpowiedzialnymi za gospodarkę środkami trwałymi , materiałami i środkami żywności. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji pomocniczych i wystawianiem dokumentów obrotu składnikami majątku jednostki.

12. Określanie i egzekwowanie wykonania szczegółowych zasad obiegu dokumentów i dowodów finansowych.

13. Nadzór nad gospodarką pieniężną.

14. Współpraca z dyrektorem w zarządzaniu finansami jednostki.

15. Zgłaszanie do dyrekcji wniosków o wprowadzenie usprawnień i zmian organizacyjnych w zakresie ewidencji rachunkowych i gospodarki finansowej.

16. Wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem czynności , pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie w razie potrzeby poleceń dyrektora pozostających w związku z zatrudnieniem na stanowisku głównego księgowego zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami.

17. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora przedszkola, dotyczących prowadzenia rachunkowości , a w szczególności : zakładowego planu kont , obiegu dokumentów księgowych , zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

Wymagania obowiązkowe

1. Wymagane wykształcenie: wyższe lub średnie ekonomiczne.

2. Doświadczenie zawodowe: wykształcenie wyższe minimum 3- letni staż pracy w finansach lub księgowości; wykształcenie średnie minimum - 5 lat

3. Obsługa komputera w zakresie programów biurowych Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet.

4. Dobra znajomość oprogramowania Wolters Kluwer (Prog Man), SIO, PABS.

5. Umiejętność obsługi bankowości elektronicznej.

6. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

7. Dobra organizacja pracy.

8. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

1. Rzetelność , sumienność, dokładność.

2. Komunikatywność , umiejętność pracy w zespole.

3. Samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa , poczucie odpowiedzialności za zrealizowane zadania.

4.Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.

5. Umiejętnośc analizy i syntezy zadań i informacji.

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i życiorys.

2. Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

3. Kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i doświadczenia na podobnym stanowisku.

4. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018r. poz. 1000)

Inne informacje:

Dokumenty w formie papierowej w zamkniętych kopertach oznaczone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem " Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu nr 117 w Poznaniu".

Dokumenty należy składać w sekretariacie Przedszkola,  drogą elektroniczną na adres p117@poznan.interklasa.pl lub drogą pocztową na adres: Przedszkole nr 117 im. Czecha , 61-164 Poznań  , os. Piastowskie 105 w terminie do 30 listopada 2022 r.

Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola poterminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Przedszkole nr 117 im. Czecha w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Przedszkole Nr 117 im. Czecha, os. Piastowskie 105, 61-164 Poznań w terminie do 2022-11-30.

Przedszkole Nr 117 im. Czecha zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe kandydatów przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z rozporżądzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepłuwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu nr 117 im. Czecha w Poznaniu.

Po zakończeniu procesu rekrutacji dane ulegną likwidacji.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dyrektor- Elżbieta Szlandrowicz
Data wytworzenia informacji: 2022-11-14 00:00
Opis zmian: Oferta pracy- główny księgowy (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Elżbieta Mikołajewicz
Data i godzina publikacji: 2022-11-14 16:49