Tryb nieogłoszeniowy: P178.231-1.21

Sygnatura zamówienia: P178.231-1.21
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 17 czerwca 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zapytanie o cenę

Urząd Miasta Poznania

Przedszkole Nr 178 "Kwiaty Polskie"
os. Orła Białego 72, 61-251 Poznań
kontakt: tel. 61 879-51-35, fax. 61 8789-448
email: p178@op.pl

Przedmiot zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja ogrodu (kontynuacja wg projektu):

  1. Wieża widokowa z daszkiem wg. projektu o takich samych parametrach, jak wieże wcześniej wykonane w przedszkolu (zakup, przygotowanie podłoża, montaż)
  2.  Usunięcie piaskownic  (usunięcie elementów betonowych wraz z wywozem i korytowanie pod nawierzchnie bezpieczne - 60m3)
  3. Geowłóknina 200m2 (wyłożenie obszaru włókniną separacyjną)
  4. Piasek kwarcowy z atestem PZH spełniający normy PN-EN 1176 i 1177 - 60m3
  5. Tor z pieńków i kłód zgodny z projektem (przygotowanie podłoża, zakup, montaż)
  6. zieleń izolacyjna - zgodnie z projektem (wykonanie nasadzeni oraz rekultywacja trawników po zakończonych pracach)
  7. przeniesienie urządzeń zabawowych zgodnie z projektem wraz z wykonaniem napraw sprzętu zabawowego niezbędnych do uzyskania Certyfikacji bezpieczeństwa placu zabaw 

Przed przystąpieniem do ofertowania, niezbędna jest wizja lokalna, aby zdobyć wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Plan zabaw będzie poddany certyfikacji bezpieczeństwa.

Wykonawca musi udzielić gwarancji na przeróbki wynikające z braku możliwości uzyskania certyfikatu i doprowadzić wszystkie zmienione elementy placu zabaw do spełnienia norm bezpieczeństwa w ramach wiążącej umowy.

2.    Wymagany termin wykonania zamówienia: 1 lipiec 2021 r. do 25 lipiec 2021 r.

3.    Warunki udziału w postępowaniu, oraz sposób ich weryfikacji:  Złożenie Oferty, kosztorysu do 23.06.2021 do godz. 12:00

4.    Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:, Kryterium:

1. Doświadczenie w realizacji zakładania naturalnych placów zabaw w placówkach oświatowych     

- wskazanie placówek w których  zrealizowano naturalne place zabaw

- załączenie dokumentacji zdjęciowej

2. Najniższa oferta cenowa

5.    Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: Według opisu przedmiotu zamówienia oraz na podstawie projektu

6.    Miejsce i termin składania oferty cenowej: Przedszkole nr 178 "Kwiaty Polskie" os. Orła Białego 72, 61-251 Poznań, Oferty należy składać w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)

7.    Wskazanie osób upoważnionych przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami: Ewa Zaradzka 618795-135

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2021-06-23

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Matusz - dyrektor
Data wytworzenia informacji: 2021-06-17
Opis zmian: Zamieszczenie zapytania ofertowego (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Ewa Zaradzka
Data i godzina publikacji: 2021-06-17 14:45