Przedszkole Nr 51 (P51)

Kierownik/Dyrektor

mgr Małgorzata Palicka
ul. Głogowska 40, 60-736 Poznań
61 6709248
godziny urzędowania: 6.00-17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301621048
dyrektor@przedszkole51.com
www.przedszkole51.com

Kompetencje i zadania

Wychowujemy jednym głosem
Nasze przedszkole to placówka z 70-letnią tradycją. Wychowujemy jednym głosemNaszym celem jest wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym, przyrodniczym, z dużym naciskiem na współpracę z domem.

Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonali swój warsztat, niezależnie od stażu pracy. Nauczycielki potrafią stworzyć dzieciom prawidłowe warunki do rozwoju intelektualnego poprzez różnorodne zajęcia zachęcające dziecko do aktywności, dostosowane do jego zainteresowań i możliwości psychofizycznych. Nasi wychowankowie uczą się wyrażania swoich potrzeb i uczuć, poczucia własnej wartości, koleżeństwa.
Przedszkole dba o wszechstronny rozwój dziecka, oddziaływując na trzy sfery osobowości:intelektualną, emocjonalną, praktyczną oraz wykorzystując w praktyce wiedzę na temat okresów sensytywnych i zachowań instynktownych.Przedszkole stara sięzaspokoić wszystkie potrzeby dzieci, także i te związane z rozrywką. Dopracowaliśmy się własnego stylu i charakteru uroczystości przedszkolnych z udziałem Rodziców, Dziadków i innych zaproszonych gości.

Nasze przedszkole proponuje wiele zajęć dodatkowych, które są dostosowane do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz rodziców. Są to: - język angielski
- zajęcia rytmiczne
- zajęcia taneczne
- zajęcia logopedyczne
- nauka religii
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
- zajęcia teatralne
- zajęcia eksperymentalne
- zajęcia artystyczne
- zajęcia sportowe
- zajęcia z robótek ręcznych
- zajęcia innowacyjne

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwały   Rady   Miasta   Poznania   nr   XVI/122/II/95   z  dnia 18  kwietnia 1995r. w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli publicznych prowadzonych przez samorząd z późniejszymi zmianami.Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 , poz. 2572   z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan finansowy jednostki na 2022 r.
rozdział 80104 -1 255 975,00 zł
rozdział 80146 - 5 737,00 zł
rozdział 80149 - 67 034,00 zł
rozdział 80195 - 8 653,00 zł

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestry Przedszkola Nr 51 w Poznaniu:1. Rejestr akt osobowych.2. Rejestr wychowanków przedszkola.3. Rejestr faktur.4. Rejestr zestawień żywieniowych i raportów dziennych.5. Rejestr jadłospisów.6. Rejestr dostawców.7. Rejestr zapisków HACCP.8. Rejestr raportów kasowych.9. Rejestr odpłatności za przedszkole i zajęcia dodatkowe.10. Rejestr dzienników przedszkola.11. Rejestr wpływających kart naboru.12. Rejestr skarg i wniosków.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Palicka
Data wytworzenia informacji: 2022-04-06 00:00
Opis zmian: Wprowadzenie planu finansowego na 2022 r. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Palicka
Data i godzina publikacji: 2022-04-06 09:08