Sesja Rady Osiedla numer: Sesja Nr XXXII, 2022-05-18 18:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Sesja w siedzibie Rady Osiedla w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 przy ul. Umultowskiej 114

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Komunikaty i oświadczenia.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania Planu Inwestycji spółki Aquanet S.A. w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Poznania w zakresie dot. obszaru Osiedla.
5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta o dokonanie zmian w planie finansowym na 2022 rok.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Zarządu z pracy pomiędzy sesjami.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Osiedla


(-) Rafał Sobczak

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli

Prezydent Miasta Poznania jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z uchwał Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr LXXVI/1113-1154/V/2010, w sprawie uchwalenia statutów osiedli - jednostek pomocniczych Miasta Poznania, którym jest sporządzanie protokołów z sesji Rad Osiedli. Przebieg sesji może być rejestrowany na nośniku informacji.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem - usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
Pełna informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/klauzula-informacyjna,p,50431.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Rafał Sobczak
Data wytworzenia informacji: 2022-05-11 00:00
Opis zmian: Informacja o zwołaniu Sesji RO Umultowo (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Agata Maliszewska
Data i godzina publikacji: 2022-05-11 14:49