Sesja Rady Miasta Poznania numer: L, 2004-07-20 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia radnych.
4. Projekt uchwały (PU 634/04) w/s przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rataje-Łacina" w Poznaniu.
5. Projekt uchwały (PU 635/04) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek wschodni" w Poznaniu.
6. Projekt uchwały (PU 636/04) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek północny" w Poznaniu.
7. Projekt uchwały (PU 637/04) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek południowo - zachodni" w Poznaniu.
8. Projekt uchwały (PU 638/04) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek południowy" w Poznaniu.
9. Projekt uchwały (PU 640/04) w/s zmiany uchwały Nr IV/13/IV/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.
10. Projekt uchwały (PU 619/04) w/s Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi.
11. Projekt uchwały (PU 620/04) w/s Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2004.
12. Projekt uchwały (PU 639/04) w/s wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2004-2008.
13. Interpelacje i zapytania radnych (godz. 13.15).
14. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (godz. 15.15).
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie sesji.
Przerwa obiadowa godz. 14.00-15.00.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA POZNANIA Poznań, 9 lipca 2004 r.
RM. I.0052/50/IV/04
Pani/Pan
Radna/Radny
Na wniosek Prezydenta Miasta Poznania z dnia 09 lipca 2004 r., znak Or. II/01592-24/04, działając na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) wprowadzam do porządku obrad L sesji Rady Miasta Poznania w dniu 20 lipca 2004 r. dodatkowy punkt:
8 A. Projekt uchwały (PU 641/04) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów "PORT LOTNICZY POZNAŃ - ŁAWICA" i "III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek północno - zachodni".

Metryczka

Opis zmian: xxx ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2004-07-19 09:26