Sesja Rady Miasta Poznania numer: LXVI, 2005-04-05 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

O godz. 10.00 zostanie odczytane stanowisko w sprawie śmierci Ojca Swiętego Jana Pawła II.
Program sesji zostanie przeniesiony na 12 kwietnia br.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia radnych.
4. Projekt uchwały (PU 845/05) w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH.
5. Projekt uchwały (PU 846/05) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "PLAC WIOSNY LUDÓW" w Poznaniu.
6. Projekt uchwały (PU 847/05) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "GAZOWNIA - EWANGELICKA" w Poznaniu.
7. Projekt uchwały (PU 849/05) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektowanej ulicy zbiorczej, w rejonie ulicy Pokrzywno w Poznaniu.
8. Projekt uchwały (PU 824/05 A) w/s nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Politechnice Poznańskiej.
9. Projekt STANOWISKA (PU - S 726/04 A) w/s zasad ustalania środków finansowych na realizację zadań Miasta Poznania w postaci finansowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
10. Projekt uchwały (PU 838/05) w/s ustalenia w drodze regulaminu dodatków do wynagrodzeń - dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.
11. Projekt uchwały (PU 829/05) w/s zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skargi pani Elżbiety Wierzbickiej na dyrektora Ogrodu Jordanowskiego nr 2, ul. Przybyszewskiego 30.
12. Projekt uchwały (PU 843/05) w/s określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez organizację pozarządową.
13. Projekt uchwały (PU 848/05) w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Poznaniu na os. Władysława Łokietka 104.
14. Informacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa - ochrona przeciwpożarowa w roku 2004 (około godz. 17.30).
15. Raport z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu dotyczący 2004 roku (około godz. 18.00).
16. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. (około godz. 18.30).
17. Interpelacje i zapytania radnych (godz. 13.15).
18. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (godz. 15.15).
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie sesji.
Przerwa obiadowa godz. 14.00-15.00.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA POZNANIA Poznań, 29 marca 2005 r.
RM. I.1/0052/66/IV. 05
Pani/Pan
Radna/Radny
Na wniosek Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 marca 2005 roku, znak Or. II/01592-15/05, działając na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), wprowadzam do porządku obrad LXVI sesji Rady Miasta Poznania w dniu 5 kwietnia 2005 r.następujący punkt:
10 A. Projekt uchwały (PU 851/05) regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Metryczka

Opis zmian: aw ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2005-04-05 13:48