Sesja Rady Miasta Poznania numer: LXVII, 2005-04-19 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Zapraszam na LXVII sesję Rady Miasta Poznania, która odbędzie się
19 kwietnia 2005 r. (wtorek) o godz. 10.00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, wejście nr 6 z dziedzińca.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia radnych.
4. Projekt uchwały (PU 853/05) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy rzece Warcie, między ulicą Hetmańską a ulicą Starołęcką w Poznaniu (wniesiono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
5. Projekt uchwały (PU 854/05) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu (wniesiono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
6. Projekt uchwały (PU 837/05) w/s wyrażenia zgody na udzielenie Wielkopolskiemu Muzeum Walk Niepodległościowych bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz bonifikaty od ceny sprzedaży budynków i innych urządzeń znajdujących się na nieruchomościach miejskich, położonych w Poznaniu, stanowiących pozostałości fortyfikacji pruskich z końca XIX w. - pierścień fortów wzniesionych wokół miasta w latach 1876-1896.
7. Projekt uchwały (PU 850/05) w/s określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2005.
8. Projekt uchwały (PU 856/05) w/s organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej (wniesiono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
9. Projekt uchwały (PU 855/05) w/s zaciągnięcia zobowiązania wekslowego (wniesiono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
10. Przedstawienie Radzie do wiadomości projektu spisu inwentaryzacyjnego.
11. Interpelacje i zapytania radnych (godz. 13.15).
12. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (godz. 15.15).
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie sesji.
Przerwa obiadowa godz. 14.00-15.00.

Metryczka

Opis zmian: aw ()
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2005-04-18 13:42