Sesja Rady Miasta Poznania numer: LXXVIII, 2005-09-27 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Komunikaty.
 3. Oświadczenia radnych.
 4. Projekt uchwały (PU 1016/05) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Minikowa w Poznaniu.
 5. Projekt uchwały (PU 1017/05) w/s rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "terenu w rejonie węzła Antoninek - wschód" część B w Poznaniu.
 6. Projekt uchwały (PU 1018/05) w/s rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "terenu w rejonie węzła Antoninek - wschód" część C w Poznaniu.
 7. Projekt uchwały (PU 1019/05) w/s rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "terenu w rejonie węzła Antoninek - wschód" część A w Poznaniu.
 8. Projekt uchwały (PU 1020/05) w/s rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "terenu w rejonie węzła Antoninek - wschód" część B w Poznaniu.
 9. Projekt uchwały (PU 1021/05) w/s rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "terenu w rejonie węzła Antoninek - wschód" część C w Poznaniu.
 10. Projekt uchwały (PU 1023/05) w/s współfinansowania przygotowania wstępnego studium wykonalności przedsięwzięcia pn.: "System Gospodarki Odpadami", wskazanego przez Ministra Środowiska do udzielenia dofinansowania ze środków pomocy technicznej z Funduszu Spójności.
 11. Projekt uchwały (PU 1024/05) w/s zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2005.
 12. Projekt uchwały (PU 1025/05) w/s zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2005.
 13. Projekt uchwały (PU 1026/05) w/s zmiany Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów na lata 2006-2009 o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miasta Poznania w budżecie na 2005 rok.
 14. Projekt uchwały (PU 1027/05) w/s zmiany Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek na dofinansowanie realizacji zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 15. Projekt uchwały (PU 1028/05) w/s zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2005.
 16. Projekt uchwały (PU 1012/05) w/s programu integracji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na lata 2005-2010.
 17. Projekt uchwały (PU 861/05) w/s nazewnictwa ulic Poznania.
 18. Projekt uchwały (PU 1029/05) w/s przyjęcia zadań z zakresu kultury dofinansowanych przez Ministra Kultury (wniesiono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
 19. Projekt uchwały (PU 1030/05) w/s zaliczenia ulic do kategorii dróg powiatowych (wniesiono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
 20. Przedstawienie Radzie do wiadomości projektu spisu inwentaryzacyjnego.
 21. Informacje i zapytania radnych (godz. 13.30).
 22. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania. (godz. 15.00).
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania (godz. 15.15).
 24. Wolne głosy i wnioski.
 25. Zamknięcie sesji.

Przerwa obiadowa 14.00 - 15.00.

Metryczka

Opis zmian: wprow. zmian ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2005-09-20 14:19