Sesja Rady Miasta Poznania numer: LXXXIII, 2005-12-13 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia.
4. Projekt uchwały (PU 1101/05) w/s uchylenia uchwał dotyczących sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczepankowo-Spławie cz."B".
5. Projekt uchwały (PU 1102/05) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Szczepankowo-Spławie" cześć B w Poznaniu.
6. Projekt uchwały (PU 1105/05) w/s uwzględnienia uwagi złożonej przez Pana Mariusza Ołubczyńskiego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "ŁAWICA 1" w Poznaniu i ponowienia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie.
7. Projekt uchwały (PU 1078/05) w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Ławica 1" w Poznaniu.
8. Projekt uchwały (PU 1103/05) w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów "PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA" i "III RAMA KOMUNIKACYJNA - odcinek północno-zachodni" w Poznaniu - część A.
9. Projekt uchwały (PU 1100/05) w/s nazewnictwa ulic Poznania.
10. Projekt uchwały (PU 1116/05) w/s wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2005r.
11. Projekt uchwały (PU 1080/05) w/s zmiany uchwały Nr LIX/632/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2005 rok, zmienionej uchwałą Nr LXXIV/792/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2005 roku (II czytanie).
12. Projekt uchwały (PU 1107/05) w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2006 rok.
13. Projekt uchwały (PU 1083/05 A) zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XXI/142/IV/2003 z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
14. Projekt uchwały (PU 1106/05) w/s oddania w dzierżawę wieloletnią nieruchomości komunalnej położonej na os. Jana III Sobieskiego 114 w Poznaniu.
15. Projekt uchwały (PU 1114/05) w/s ustalenia na rok 2006 regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół, placówek i jednostek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.
16. Projekt uchwały (PU 1115/05) w/s zatwierdzenia harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2006 rok.
(Projekty uchwał w pkt. 10 i 15 wprowadzono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami).
17. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z realizacji Uchwały Nr LXI/649/IV/2005 RMP z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej RMP zbadania skarg: pana Zygmunta Bogulskiego, pana Kornela Novaka oraz pana Mieczysława Tchorzewskiego na Prezydenta Miasta Poznania (w części dotyczącej skargi pana Mieczysława Tchorzewskiego).
18. Interpelacje i zapytania radnych (godz. 13.30).
19. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
20. Odpowiedzi na interpelacja i zapytania (godz. 15.15).
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zamknięcie sesji.

Przerwa obiadowa godz. 14.00 - 15.00.

Metryczka

Opis zmian: korekta ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2005-12-02 14:51