Sesja Rady Miasta Poznania numer: XCIV, 2006-05-30 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia.
4. Projekt uchwały (PU 1256/06) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania.
5. Projekt uchwały (PU 1258/06) w/s uznania skargi pana Kornela Novaka na Prezydenta Miasta Poznania za bezzasadną.
6. Projekt uchwały (PU 1259/06) w/s uznania skargi pana Piotra Orzechowskiego na Prezydenta Miasta Poznania za bezzasadną.
7. Projekt uchwały (PU 1260/06) w/s uznania skargi grupy mieszkańców Osiedla "Różany Potok" na Prezydenta Miasta Poznania za bezzasadną.
8. Projekt uchwały (PU 1233/06) w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "CENTRUM 3" w Poznaniu.
9. Projekt uchwały (PU 1229/06) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJONU TEATRU POLSKIEGO" w Poznaniu.
10. Projekt uchwały (PU 1244/06) w/s przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "obszaru Główna" w Poznaniu.
11. Projekt uchwały (PU 1255/06) w/s zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2006.
12. Projekt uchwały (PU 1251/06) w/s szczegółowych warunków emisji obligacji w roku 2006.
13. Projekt uchwały (PU 1254/06) w/s zmiany stawek dotacji przedmiotowych na 2006 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
14. Projekt uchwały (PU 1243/06) w/s zmiany uchwały w sprawie wynagradzania pracowników jednostki budżetowej Usługi Komunalne.
15. Projekt uchwały (PU 1246/06) w/s ustalenia opłat za korzystanie z mienia przekazanego jednostce pomocniczej gminy do korzystania, położonego pomiędzy ulicami Tczewską, Lubowską i Braniewską w Poznaniu.
16. Projekt uchwały (PU 1248/06) w/s zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek na dofinansowanie realizacji zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
17. Projekt uchwały (PU 1249/06) w/s środków na wspieranie inicjatyw lokalnych jednostek pomocniczych Miasta i dofinansowanie wyłonionych w drodze konkursu zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze do realizacji w 2007 roku.
18. Projekt uchwały (PU 1250/06) zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia zadania w zakresie opieki nad dziećmi w żłobkach.
19. Projekt STANOWISKA (PU-S/1247/06 A) w/s polityki Miasta Poznania wobec seniorów.
20. Projekt uchwały (PU 1227/06 A) w/s zlecenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Poznania przeprowadzenia kontroli Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.
21. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
22. Interpelacje i zapytania (godz. 13.30).
23. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania (godz. 15.15).
25. Wolne głosy i wnioski.
26. Zamknięcie sesji.

Przerwa obiadowa godz. 14.00 - 15.00

Metryczka

Opis zmian: prot. (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Natalia Malinowska
Data i godzina publikacji: 2012-04-19 10:59