Sesja Rady Miasta Poznania numer: XCVI, 2006-06-20 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Przewidywany program sesji

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA POZNANIA Poznań, 9 czerwca 2006 r.

RM.0052/ 96/IV/06

Pani/Pan

Radna/Radny

Zapraszam na XCVI sesję Rady Miasta Poznania, która odbędzie się

dnia 20 czerwca 2006 r. (wtorek) o godz. 10.00

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, wejście nr 5 z dziedzińca.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia.
4. Projekt uchwały (PU 1280/06) w/s stwierdzenia przejścia porzuconych pojazdów na własność Miasta Poznania z mocy ustawy.
5. Projekt STANOWISKA (PU-S/ 1284/06) w/s polityki oświatowej Miasta Poznania.
6. Projekt uchwały (PU 1282/06) w/s zmiany uchwały w/s przyznawania i przekazywania przez Miasto Poznań stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006.
7. Projekt uchwały (PU 1267/06) w/s nadania imienia Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 2 w Poznaniu, al. Niepodległości 32.
8. Projekt uchwały (PU 1283/06) w/s nadania imienia Zespołowi Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu, ul. Przełajowa 6.
9. Projekt uchwały (PU 1268/06) w/s zmiany imienia Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, ul. Śniadeckich 54/58.
10. Projekt uchwały (PU 1277/06) w/s utworzenia Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 2 dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a.
11. Projekt uchwały (PU 1278/06) w/s nadania numeru porządkowego Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu, ul. Swoboda 41.
12. Projekt uchwały (PU 1279/06) w/s uchylenia uchwał Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
13. Projekt uchwały (PU 1246/06) w/s ustalenia opłat za korzystanie z mienia przekazanego jednostce pomocniczej gminy do korzystania, położonego pomiędzy ulicami Tczewską, Lubowską i Braniewską w Poznaniu.
14. Projekt uchwały (PU 1276/06) w/s przyjęcia na rzecz Miasta Poznania darowizny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Głuszyna 206 A.
15. Projekt uchwały (PU 1274/06) w/s udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
16. Projekt uchwały (PU 1275/06) w/s zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań.
17. Projekt uchwały (PU 1271/06) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
18. Interpelacje i zapytania (godz. 13.30).
19. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania (godz. 15.15).
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zamknięcie sesji.

Przerwa obiadowa godz. 14.00 - 15.00

Metryczka

Opis zmian: błąd ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2006-06-21 15:35