Sesja Rady Miasta Poznania numer: XLI, 2004-03-30 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia radnych.
4. Informacja na temat: "Działań zmierzających do integracji służb ratowniczych Poznania w celu zapewnienia ochrony ludności i zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia oraz środowiska".
5. Informacja: o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa - ochrona przeciwpożarowa w roku 2003 - realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2003.
7. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu za okres 2003.
8. Informacja o działalności Straży Miejskiej miasta Poznania w roku 2003.
9. Projekt uchwały (PU 522/04) w/s zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2004 r.
10. Projekt uchwały (PU 498/04) w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami położonymi w Poznaniu na os. Czecha 75 oraz przy ul. Żurawinowej 5/7.
11. Projekt uchwały PU 523/04) w/s określenia zasad, trybu oraz organów uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Miasta Poznania, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
12. Projekt uchwały (PU 524/04) w/s określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2004.
13. Projekt uchwały (PU 525/04) w/s ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Poznania - Centrum 1".
14. Projekt uchwały (PU 521/04) w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.
15. Projekt uchwały (PU 526/04) w/s przyjęcia Programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2004 roku. (Wniesiono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
16. Projekt uchwały (PU 527/04) w/s powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu. (Wniesiono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
17. Projekt uchwały (PU 528/04) w/s powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42. (Wniesiono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
18. Projekt uchwały (PU 529/04) w/s powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Miasta Poznania. (Wniesiono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
19. Interpelacje i zapytania radnych (godz. 13.15).
20. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (godz. 15.15).
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zamknięcie sesji.

Metryczka

Opis zmian: protokół (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Szubczyńska
Data i godzina publikacji: 2012-04-19 09:59