Sesja Rady Miasta Poznania numer: XLIV, 2004-05-11 00:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia radnych.
4. Projekt uchwały (PU 554/04) w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TERMY MALTAŃSKIE" w Poznaniu.
5. Projekt uchwały (PU 555/04) w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Kolektor Łężynka - PIV" w Poznaniu.
6. Projekt uchwały (PU 547/04) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "CENTRUM 5" w Poznaniu.
7. Projekt uchwały (PU 549/04) w/s wyrażenia zgody na udostępnienie uczelniom medycznym oraz uczelniom prowadzącym działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych - oddziałów szpitalnych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim, na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
8. Projekt uchwały (PU 551/04) w/s wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Jarogniewa Drwęskiego.
9. Projekt uchwały (PU 552/04) w/s nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82.
10. Projekt uchwały (PU 556/04) w/s nadania imienia Gimnazjum nr 22 w Poznaniu, ul. Leszka 42.
11. Projekt uchwały (PU 553/04) w/s utworzenia IV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego i Policealnego Studium Zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82.
12. Projekt uchwały (PU 557/04) w/s ustanowienia nagród i wyróżnień: "Nagroda Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce" i "Wyróżnienie Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce".
13."Ocena stanu sanitarno - epidemiologicznego miasta Poznania i powiatu poznańskiego". (po realizacji punktu 17).
14. Projekt uchwały (PU 541/04) w/s zmiany uchwały Nr XLI/497/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków do wynagrodzeń, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy - dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.
15. Interpelacje i zapytania radnych (godz. 13.15).
16. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (godz. 15.15).
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie sesji.
Przerwa obiadowa godz. 14.00-15.00.

Metryczka

Opis zmian: protokół (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Szubczyńska
Data i godzina publikacji: 2016-01-15 09:45