Sesja Rady Miasta Poznania numer: XXXVI, 2003-01-13 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Przewidywany program sesji

1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia i zapytania radnych.
4. Projekt uchwały (PU 334/03) w/s rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "rejon ul. Mogileńskiej" w Poznaniu.
5. Projekt uchwały (PU 354/03) w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Naramowice - ul. Czarnucha" - część północna.
6. Projekt uchwały (PU 355/03) w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Naramowice - ul. Czarnucha" - część południowa.
7. Projekt uchwały (PU 368/03) w/s rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "terenu w rejonie węzła Antoninek - wschód" w Poznaniu.
8. Projekt uchwały (PU 369/03) w/s rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "terenu w rejonie węzła Antoninek - wschód" w Poznaniu.
9. Projekt uchwały (PU 364/03) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Folwark Michałowo" w Poznaniu.
10. Projekt uchwały (PU 208/03) w/s ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
11. Projekt uchwały (PU 209/03) w/s ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
12. Projekty uchwał (PU 274/03, PU 276/03 i PU 352/03) dotyczące wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami.
13. Projekt uchwały (PU 344/03) w/s przyjęcia na rzecz Miasta Poznania darowizny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Rycerskiej 10.
14. Projekt uchwały (PU 346/03) w/s nadania imienia Gimnazjum nr 68 w Zespole Szkół nr 2 w Poznaniu, ul. Hangarowa 14.
15. Projekt uchwały (PU 357/03) w/s utworzenia XXXIII Liceum Profilowanego w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 27 oraz utworzenia Zespołu Szkół Gimnazjalno - Licealnych w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 27.
16. Projekt uchwały (PU 367/03) w/s zmiany uchwały Nr XXXVII/444/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie wynagradzania pracowników administracyjno - obsługowych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.
17. Projekt uchwały (PU 347/03) w/s wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Dąbrowskiego 60.
18. Projekt uchwały (PU 356/03) w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2004 rok.
19. Projekt uchwały (PU 363/03) w/s przyjęcia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.
20. Projekt uchwały (PU 362/03) w/s zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2004 rok.
21. Projekt uchwały (PU 365/03) w/s nazewnictwa ulic Poznania.
22. Projekt uchwały (PU 366/03) w/s powołania Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych.
23. Przestawienie Radzie do wiadomości projektu spisu inwentaryzacyjnego.
24. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych (godz. 13.00).
25. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 16.00).
26. Wolne głosy i wnioski.
27. Zamknięcie sesji.
Przerwa obiadowa - godz. 15.00-16.00.