Zamówienie: OSW.ZP.252.1.2020

Sygnatura zamówienia: OSW.ZP.252.1.2020
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 30 lipca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem, Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5, Internat)
ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań
kontakt: (0-61) 847-20-95, (061) 847-30-95
email: sekretariat@sosw.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Termin składania ofert/wniosków

7 sierpnia 2020 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

30 lipca 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-08-07

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2020-08-12

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Kamila Plewa
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-30 09:29 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)