Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jesteś zarządcą lub właścicielem nieruchomości?

Od 1 lipca masz obowiązek informowania o źródłach ogrzewania budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają domy mieszkalne, budynki użyteczności publicznej i lokale usługowe w tym małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne , których nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1MW.

Do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków należy zgłosić każde źródło ciepła czyli kocioł grzewczy , piec kaflowy, kuchnię węglową, piec wolnostojący, kominek gazowy, pompy ciepła, sieć ciepłowniczą, kolektory słoneczne, ogrzewanie elektryczne lub gazowe.

Deklarację możesz pobrać na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków lub w Dziale Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Miejsce złożenia dokumentów

Deklaracje należy złożyć w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku.

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • za pośrednictwem strony internetowej http://www.zone.gov.pl/
 • za pośrednictwem placówki pocztowej
 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń
 • za pośrednictwem platformy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę. Możesz to zrobić:

 • przez stronę internetową Poznańskiego Centrum Świadczeń, poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"
 • dzwoniąc do POZnan* Kontakt pod numer 61 646 33 44

Opłaty

Wpis do rejestru Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Właściciel/zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji w okresie:

 • 12 miesięcy w przypadku zgłoszenia istniejącego już źródła ciepła oraz
 • 14 dni od pierwszego uruchomienia w przypadku nowego źródła ciepła lub spalania paliw

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
 • ustawa z dnia 28 października 2020 o zmianie ustawy wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /UMPoznan/SkrytkaESP, który powierzył zadanie w zakresie obsługi Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Poznańskiemu Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCS-Poznan/SkrytkaESP.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, 

3. Pani/Pana dane zawarte w Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw złożonej w postaci pisemnej (dalej: Deklaracja), będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z dnia 21 listopada 2008 r., w celu umożliwienia złożenia Deklaracji, stosownie do art. 27g ust. 1 ww. ustawy.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 • żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Podanie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy i jest niezbędne do prawidłowego złożenia Deklaracji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisach prawa.

7. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć:

 • Poznańskie Centrum Świadczeń, któremu Administrator powierzył zadania w zakresie obsługi deklaracji, 
 • minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, któremu dane przekazywane są na podstawie ustawy z dnia 21 listopada
  2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra

oraz mogą być:

 • podmioty, którym Administrator powierza / powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych,
 • organy publiczne i inne podmioty uprawnione do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Damian Napierała
Data wytworzenia informacji: 2022-01-01 00:00
Opis zmian: Aktualizacja adresu POK (Aktualizacja)
Opublikował(a): Rafał Śmigielski
Data i godzina publikacji: 2022-01-02 13:09