Decyzje nakazujące właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

- wniosek o decyzję nakazującą właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom

- dowody na dokonanie zmiany stanu wody na gruncie powodującej szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie (fotografie, oświadczenia stron)

Miejsce złożenia dokumentów

- Sekretariat Wydziału

pok. 202, tel. (61) 878 40 53, fax. (61) 878 40 55

Składanie dokumentów podczas stanu epidemii

Opłaty

- Opłata 10,00 PLN

Termin i sposób załatwienia

- 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (j. t. - Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

- odwołanie od decyzji należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Poznaniu za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Inne informacje

- -

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-26 12:19 - dodanie informacji o stanie epidemii (Aktualizacja)