Decyzje nakazujące właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

- wniosek o decyzję nakazującą właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom

- dowody na dokonanie zmiany stanu wody na gruncie powodującej szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie (fotografie, oświadczenia stron)

Miejsce złożenia dokumentów

- Sekretariat Wydziału

pok. 202, tel. (61) 878 40 53, fax. (61) 878 40 55

Składanie dokumentów podczas stanu epidemii

Opłaty

- Opłata 10,00 PLN

Termin i sposób załatwienia

- 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (j. t. - Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zmianami)- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm)

Tryb odwoławczy

- odwołanie od decyzji należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Poznaniu za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Inne informacje

- -

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Iwona Zajączek
Data i godzina publikacji: 2020-09-23 10:20