Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

- pisemny wniosek (druk gotowy) wraz z załącznikami wskazanymi  we wniosku- kopia /skan aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność- oryginał aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (do wglądu) 

Miejsce złożenia dokumentów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w PoznaniuUl. Cześnikowska 18

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Wnioski przyjmowane są w okresie od 1 czerwca do 30 września 2019 r. z uwzględnieniem zapisów wynikających z Zarządzenia nr MOPR-I.0015.46.2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zasad rozpatrywania wniosków w pilotażowym programie "Aktywny Samorząd" w 2019 r.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172)

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:
Otrzymała pomoc w ramach Obszaru B
Dysfunkcja obu kończyn górnych w przypadku Obszaru B 1- to potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, m.in.: wrodzony brak lub amputacja obu kończyn górnych - co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcja charakteryzująca się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu wykluczającym lub znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);
Dysfunkcja narządu wzroku w przypadku Obszaru B-1 to dysfunkcja wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności a w przypadku:
1. gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni;
2. osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni.
Przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione w pkt. 1 i 2, są traktowane jako osoby niewidome.
dysfunkcji narządu wzroku (w przypadku Obszaru B Zadanie 3) - należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu - także dysfunkcję powodującą obniżenie ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym poniżej 0,1 (lub 0,1) i/lub zwężenie pola widzenia do 30 stopni, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza okulistę;dysfunkcji narządu słuchu Obszaru B Zadanie 4) - należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu - ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db), stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę;
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze B Zadanie 2 programu wynosi:
- dla osoby głuchoniewidomej- 4.000 zł,
- dla pozostałych adresatów obszaru- 2.000 zł,
- dla osoby z dysfunkcja narządu słuchu - 3 000 zł
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia
Udział własny wnioskodawcy nie jest wymagany.
Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.
Umowę zawiera się na okres trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania,W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:
1. posiadający wymagalne zobowiązania* wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
wymagalnych zobowiązaniach - należy przez to rozumieć:
a)w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym - wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione ani umorzone,
b)w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. - zobowiązania:
-wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem dnia, w którym decyzja stała się ostateczna - w przypadku decyzji, w których nie wskazano terminu płatności,

Metryczka

Opis zmian: wprowadzenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Adam Kegel
Data i godzina publikacji: 2019-11-13 11:30