Dopisanie do spisu wyborców

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Ważne!  Jeśli dopisałeś się już do spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP w innej gminie (np. przed pierwszą turą), a następnie zmieniłeś miejsce pobytu, to nie możesz dopisać się do spisu w Poznaniu. W takim przypadku możesz zagłosować na podstawie zaświadczenia pobranego z gminy w której dopisałeś się do spis. Natomiast jeśli wcześniej nie dopisywałeś się do spisu, a będziesz w dniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12 lipca 2020 r. - w Poznaniu i chciałbyś tutaj zagłosować - dopisz się do spisu wyborców.

Jeśli będziesz w dniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12 lipca 2020 r. - w Poznaniu i chciałbyś tutaj zagłosować - dopisz się do spisu wyborców.

Jeśli dopisałeś się do spisu w Poznaniu przed pierwszą turą i nadal chcesz tu głosować w drugie turze, to nie musisz ponownie się podpisywać (jesteś już dopisany). 

Czas na złożenie wniosku masz do dnia 7 lipca.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców najprościej złożyć elektronicznie za pomocą udostępnionego formularza.

Wniosek możesz złożyć również na piśmie - w tym przypadku musisz doręczyć go do Urzędu w oryginale (osobiście, przez osobę trzecią, pocztą). Wniosek musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, miejsce zamieszkania oraz adres czasowego przebywania w Poznaniu (najlepiej skorzystaj z naszego wzoru)

Niedopuszczalne jest doręczenie wniosku w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu albo zwykłej poczty e-mail.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

Ul. Małachowskiego 10 (siedziba Poznańskiego Centrum Świadczeń) - tutaj złożysz wniosek bezpośrednio przy okienku i zostaniesz od razu dopisany do spisu, w tym miejscu nie musisz się umawiać na wizytę. 

Ul. 28 czerwca 1956r. nr 404 - tutaj złożysz wniosek jeśli chcesz umówić się na wizytę, bo w tym miejscu obsługujemy tylko osoby umówione. 

Ul. Libelta 16/20, - tutaj złożysz wniosek wrzucając go do urny umieszczonej w holu budynku, nie musisz się umawiać, nie musisz czekać w kolejce, wrzucasz wypełniony wniosek do urny i to wszystko.

Opłaty

Dopisanie do spisu wyborców jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku będziesz od razu dopisany do spisu wyborców. Jeśli złożyłeś wniosek elektronicznie, to na maila przyjdzie potwierdzenie dopisania.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy;
  • Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r. z możliwością głosowania korespondencyjnego;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców;
  • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb odwoławczy

Brak.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:   iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. spisu wyborców wynikającego z ustawy z 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-29 14:19 - Aktualizacja treści: "Wymagane dokumenty" (Aktualizacja)