Dostosowanie licencji taxi do zmian ustawowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

UWAGA: Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377). 

Po tym terminie licencje te tracą swoją ważność.

Wniosek (do pobrania na stronie internetowej lub siedzibie Urzędu) wraz z załącznikami:

1. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o której mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  - oświadczenie o niekaralności (załącznik do wniosku);

2. przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, a także zatrudnieni kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz:

 • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec niego zakazu wykonywania zawodu kierowcy (obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego powinien dołączyć zaświadczenie o niekaralności z kraju swego pochodzenia wydane przez właściwe organy danego państwa - zaświadczenie wydane w języku  innym niż polski powinno zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski);
 • kserokopię orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • kserokopie prawa jazdy;
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;

3. wykaz zgłaszanych kierowców (tabela nr 1 - załącznik do wniosku);

4. wykaz zgłaszanych pojazdów samochodowych (tabela nr 2 - załącznik do wniosku)

5. kserokopie dowodu/ów rejestracyjnego/ych pojazdu/ów z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki;

6. w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania pojazdem, którym transport ma być wykonywany;

7. kserokopię ważnego świadectwa legalizacji taksometru elektronicznego, o ile występuje;

8. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z dopiskiem "opłata za licencję TAXI+wypis"

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W toku prowadzonego postępowania może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Oddział Licencji na Transport Drogowy i Kontroli

61-441 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404

1.  Pamiętaj, że prowadzimy bezpośrednią obsługę tylko umówionych klientów!

Możesz mówić się na wizytę:

Jedna umówiona wizyta = jedna sprawa (jeden wniosek)!

2. W holu budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również potwierdzenie uiszczenia opłaty).

Wniosek wraz z załącznikami należy wrzucać do skrzynki w zaklejonych kopertach z opisem "Oddział Licencji na Transport Drogowy i Kontroli" w godzinach pracy Urzędu.

3. Dokumenty możesz również wysłać pocztą na podany powyżej adres.

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zadzwoń pod numer telefonu:

61 878 49 53, 61 878 49 54, 61 878 4775, 61 878 4777, 61 878 4952

Opłaty

Opłata za dostosowanie licencji do wymagań określonych w ustawie:

 • za licencję ważną od 2 do 15 lat - 22 zł
 • za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat - 27,50 zł
 • za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat - 33 zł

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Poznania

Wydział Finansowy Oddział Dochodów Budżetowych

61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

nr konta bankowego 10 1020 4027 0000 1302 1262 0870

z dopiskiem "opłata za licencję TAXI + wypis"

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika - opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Poznania

Wydział Finansowy Oddział Dochodów Budżetowych

61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

nr konta bankowego 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Wniosek należy złożyć z kompletem wymaganych załączników. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatność można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, którym jest prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne oraz wypisów

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)   dostępu do swoich danych osobowych

b)   żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)   żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do prowadzenia spraw dotyczących zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne oraz wypisów.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Izydorska
Data wytworzenia informacji: 2022-11-07 00:00
Opis zmian: aktualizacja treści sprawy (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2022-11-07 14:22