Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Biuro Poznań Kontakt

Obowiązek informacyjny

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17,   61-841 Poznań.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Państwa dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z uprawnieniem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym, którym jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie udzielania informacji o sposobie załatwienia spraw będących w kompetencji Urzędu Miasta Poznania, w tym oceny jakości świadczonych usług.

Państwa dane będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy.

Mają Państwo prawo:

-              do dostępu do swoich danych osobowych;

-              do żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

-              do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną Państwa sytuacją;

-              do żądania usunięcia danych:

  • gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  • gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • oraz po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Mają Państwo prawo do  żądania ograniczenia przetwarzania:

-       gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych;

-       gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych;

-       gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

-       gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Odbiorcami Państwa danych są podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zgłoszonego zapytania.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Opis zmian: Aktualizacja informacji o przetwarzaniu danych osobowych, Joanna Nowak (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Nowak
Data i godzina publikacji: 2019-11-27 12:22