Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

Wniosek w sprawie interpretacji wyczerpująco przedstawiający zaistniały stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Miejsce złożenia dokumentów

  • Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań, pok. 32- w sprawach dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty targowej oraz opłaty od posiadania psów;
  • Oddział Obsługi Klienta Poznań - Jeżyce, ul. Słowackiego 22, 61-823 Poznań  (wejście z boku budynku od strony parkingu) w sprawach dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej oraz opłaty od posiadania psów, tel. (61) 646 33 44

Opłaty

Wniosek podlega opłacie w wysokości 40,00 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Opłatę pobiera się od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Opłatę należy przekazać na konto:

URZĄD MIASTA POZNANIA

Wydział Finansowy

Oddział Księgowości Urzędu Miasta

PKO BANK POLSKI S.A.

10 1020 4027 0000 1302 1262 0870

Opłatę można zapłacić bez prowizji we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji.

Termin i sposób załatwienia

Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy

Na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Inne informacje

Interpretacje indywidualne po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wioletta Hryniewicz
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-01 11:33 - aktualizacja podstawy prawnej (Aktualizacja)