Jednorazowe wsparcie rzeczowe "Wyprawka dla gzubka"

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Przy odbiorze ,,Wyprawki dla gzubka'' wymagany jest odpis aktu urodzenia dziecka do wglądu.

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz:

 •       otrzymać informację na temat ,,Wyprawki dla gzubka'';
 •       otrzymać wniosek o ,,Wyprawkę dla gzubka'';
 •       złożyć wniosek o ,,Wyprawkę dla gzubka''

zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub do Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. F. Ratajczaka 44.

Osoby wnioskujące o ,,Wyprawkę dla gzubka'' w lokalizacji przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10 zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub poprzez formularz internetowy dostępny na stronie PCŚ.

Klient, który umówił się na wizytę w Centrum pobiera bilet na podstawie numeru telefonu.

Informujemy, że klient umówiony traktowany jest priorytetowo, co oznacza że przywoływany jest do pierwszego wolnego stanowiska. W związku z powyższym mogą występować ok. 20 minutowe różnice pomiędzy umówioną, a faktyczną godziną przyjęcia.

System kolejkowy może zaprzestać wydawania biletów numerycznych uprawniających do złożenia wniosku, w sytuacji kiedy obsługa klienta wymagałaby znacznego wydłużenia czasu obsługi poza godzinami urzędowania Centrum. Ponadto informujemy, że obsłużeni zostaną wszyscy klienci, którzy pobrali bilet w danym dniu.

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

 • Wniosek o ,,Wyprawkę dla gzubka'' należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
 • postępowanie w sprawie ,,Wyprawki dla gzubka'' kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Przyznanie świadczenia następuje w dniu złożenia wniosku, natomiast w przypadku konieczności wydania decyzji odmawiającej przyznania ,,Wyprawki dla gzubka'' w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Kiedy ,,Wyprawka dla gzubka'' nie przysługuje

 •       rodzice dziecka, na które wnioskują o ,,Wyprawkę dla gzubka'' nie zamieszkują na terenie miasta Poznania;
 •       w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych rodzice dziecka nie wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika - miasta Poznań;
 •       wniosek o ,,Wyprawkę dla gzubka'' został złożony po terminie wskazanym w uchwale Rady Miasta Poznania dotyczącej wprowadzenia ,,Wyprawki dla gzubka''.
 •       w przypadku zbiegu prawa rodziców bądź opiekunów faktycznych do uzyskania wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla gzubka" wyprawkę przyznaje się temu z rodziców bądź opiekunów faktycznych, z którym dziecko wspólnie zamieszkuje, oraz który pierwszy złożył wniosek.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. nr XV/245/VIII/2019 w sprawie ustanowienia jednorazowego wsparcia rzeczowego ,,Wyprawka dla gzubka'';
 • zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 sierpnia 2021 r. nr 675/2021/P w sprawie trybu składania i realizacji wniosku o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego ,,Wyprawka dla gzubka''.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do ,,Wyprawki dla gzubka'' służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Inne informacje

Reklamacja

w przypadku stwierdzenia uszkodzenia /wad i/lub niekompletności wyprawki reklamację należy zgłosić do Poznańskiego Centrum Świadczeń. W przypadku uznania reklamacji produkt wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń reprezentowane przez Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  /PCS-Poznan/SkrytkaESP
  .
 2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych monitoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do jednorazowego  wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla gzubka" na podstawie uchwały nr XV/245/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r.  w sprawie ustanowienia jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla gzubka" zmienionej uchwałą Nr XXII/399/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21 stycznia 2020 r.  i zarządzenia nr 675/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 sierpnia
  2021 r. w sprawie trybu składania i realizacji wniosku o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla gzubka". Dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych innych niż wymaganych przepisami prawa dla ustalenia prawa (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisów jest niezbędne, aby ustalić Pani/Pana prawo do przyznania jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla gzubka". Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-mail).
 6. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć:
  - podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych
  - organy publiczne i inne podmioty uprawnione do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  - dostępu do swoich danych osobowych;
  - żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych*, gdy:
   ‒ dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
   ‒ dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  - żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
   ‒ kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych;
   ‒ przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

*Nie w każdej sytuacji ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, chociażby w przypadku, gdy Pani/Pana dane, będą przetwarzane by zrealizować nałożony na Administratora obowiązek prawny.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Karolina Braszak
Data wytworzenia informacji: 2022-02-08 00:00
Opis zmian: aktualizacja klauzuli RODO (Aktualizacja)
Opublikował(a): Rafał Śmigielski
Data i godzina publikacji: 2022-02-09 08:43